TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ceyda YERDELEN KAYGIN, Tuncer YILMAZ, Erdoğan KAYGIN
A Study on Determining the Relationship Between Innovations And Financial Performance
 
This study aims to determine whether there is a significant relationship between innovations and financial performance using multiple regression analysis based on financial data included in annual balance sheets and income statements of Borsa Istanbul (BIST) listed firms with continuous data which display activity in the Metal, Goods, Construction and Machinery and Equipment Sectors during the 2010-2015 period. For this purpose, R&D expenses, intangible fixed assets, ratio of R&D expenses to operating expenses, and ratio of intangible fixed assets to total assets were used as independent variables, and return on equity, return on assets, gross profit to net sales ratio, operating profit to net sales ratio, net sales income, domestic sales income, foreign sales income, and net profit were used as dependent variables. A multiple linear regression and correlation analysis has revealed a significant relationship between independent variables and dependent variables except gross profit to net sales ratio.

Keywords: Financial Performance, Innovation, R&D Expenses


A Study on Determining the Relationship Between Innovations And Financial Performance
 
Çalışmada, 2010-2015 döneminde Borsa İstanbul (BİST)’da Metal, Eşya, Makine ve Gereç Yapı sektöründe faaliyet gösteren ve verileri süreklilik arz eden şirketlerin yıllık bilanço ve gelir tablosunda yer alan finansal veriler kullanılarak yenilik ile finansal performans arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı çoklu regresyon analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada, Ar-Ge giderleri, maddi olmayan duran varlıklar, faaliyet giderleri içindeki Ar-Ge giderleri oranı ve maddi olmayan duran varlıkların toplam aktifler içindeki oranı bağımsız değişken olarak alınırken, özsermaye kârlılığı, aktif kârlılık, brüt kâr net satışlar oranı, faaliyet kârı net satışlar oranı, net satış gelirleri, yurtiçi satış gelirleri, yurtdışı satış gelirleri ve net kâr değişkenleri ise bağımlı değişken olarak alınmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon ve korelasyon analizinde brüt kâr net satışlar oranı değişkeni hariç, diğer bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Performans, Yenilik, Ar-Ge Giderleri


Detail

CONTENT