TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Fatma TETİK, Adnan AKIN
THE AWERENESS OF EMPLOYEES CONCERNING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAINING AND PRACTICES: A STUDY IN THE PROVINCE OF KIRŞEHİR
 
In this study, the results of the analysis of the employees at the establishment where the survey was done in order to determine the awareness and attitudes of the employees according to the demographic characteristics of the employees were tested. The sample of the study consists of the 150 employees of the Kırşehir Sugar Factory reached through the convenience sampling method in October 2015. The aim of the research is to determine to what degree the employees are informed regarding occupational health and safety training, which holds an important place in the working life and determine their awareness regarding this topic. Today, in line with the research carried out, it has been seen that occupational health and safety training and having an occupational health and safety expert present at workplaces are being given considerable importance by workplaces. However, when the literature in this field is examined, it was seen that there are an inadequate number of studies aimed at determining the effectiveness of the training provided and the awareness of the employees thereof and for this reason, an effort has been made in this study to make a contribution that will fill the void in the aforementioned topic. In addition, directing work aimed at taking the necessary measures and precautions according to results obtained from the study is another purpose. In the research done with a view to this end, a set of questions aimed at measuring the age, educational status, period of employment at the establishment and the awareness concerning occupational health and safety training and practices of the employees were analyzed using the SPSS 20.0 for Windows software package. As a result of the analysis, a significant difference was found between the educational status of the employees and the adequacy of the warning signs related to occupational safety at the workplace and the adequacy of the knowledge of the managment on the matter of occupational health and safety. Another significant difference seen that between the age of the employees and the belief that occupational health and safety affected working life. In addition, some proposals concerning theory and practice have been made with the purpose of contributing to other research in accordance with the results of the research.

Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Training and Practices, Awareness


Çalışanların İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitim Ve Uygulamalarına Yönelik Farkındalıkları: Kırşehir İlinde Bir Araştırma
 
Bu çalışmada, iş görenlerin iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve uygulamalarına yönelik farkındalıkları ve yaklaşımlarını tespit etmek üzere anketin uygulandığı işletmedeki çalışanların demografik özelliklerine göre analiz sonuçları test edilmiştir. Araştırmanın örneklemi 2015 Ekim ayında kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan Kırşehir Şeker Fabrikasının 150 çalışanıdır. Araştırmanın amacı; çalışma yaşamında önemli bir yere sahip olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konusunda çalışanların ne derece bilgili olduğunu ve bu konudaki farkındalıklarını tespit etmektir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda günümüzde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimine ve iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurulması hususuna oldukça önem verildiği görülmüştür. Fakat bu konuda ilgili alan yazını incelendiğinde verilen eğitimlerin işçiler tarafından etkililiğini ve farkındalığını tespit etmeye yönelik yetersiz sayıda çalışma olduğu görülmüş ve bu sebeple bu araştırmada bahsedilen konudaki boşluğu doldurmaya katkı sağlamaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırmadan çıkan sonuçlara göre gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalara yön vermek de bir diğer amaçtır. Bu doğrultuda yapılan araştırmada işçilerin yaşı, eğitim durumları ve işletmedeki görev süreleri ile iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve uygulamalarına yönelik farkındalıklarını ölçmeye yönelik belirlenen bir takım soru grubu SPSS 20.0 for Windows paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda iş görenlerin eğitim durumları ile atölyedeki iş güvenliği ile ilgili uyarı levhalarının yeterliliği konusunda ve yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği hususunda yeterli bilgiye sahip oldukları konusunda anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Bir diğer anlamlı farklılığın da iş görenlerin yaşı ile iş sağlığı ve güvenliğinin iş hayatını etkilediği düşüncesi arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmanın sonuçları doğrultusunda, diğer araştırmalara katkı sağlamak maksadıyla teori ve uygulama ile ilgili birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Uygulamaları, Farkındalık


Detail

CONTENT