TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Mehmet Çağrı GÜNDOĞDU
The Concept of Power in Organizations “Factors Influencing the Distribution of Power, and Strategies for Obtaining and Maintaining Power”
 
This proceeding intends to highlight the concept of power in organizations, which is located at the hub of business and management area, by scrutinizing the sources of power and the factors influencing the distribution of power, and also the strategies for obtaining and maintaining power. Organizations play a crucial role by serving as the core structural units of the management world. Likely, the concept of power resembles the circulatory system of the human body. The flow of power within the organization has a vital significance such as the circulation of blood. Thus, understanding the elements that affect the dispersion of power, will consequently clarify the sources of power in organizations and/or vice versa. In addition to this, the need to comprehend the strategies developed in order to achieve and sustain power, has made the issue obligatory to be examined via an academic perspective in an interdisciplinary framework. Eventually, in any case, where the terms management and strategy are used; an organization, serving as a catalyst to attain specific goals, and certain power related to that organization, will be mentioned. As an academic and also a businessman, who believes in the assumption which points out a tiny group of people periodically coming together around a round table to manage the world, my interest towards the issue of power, is much stronger than the materials presented under the umbrella of this limited paper. Possibly, behind this motivation, the will to obtain power might be hidden. In other words, experiencing the feeling of being powerful, exercising power, putting power in hand… Power must be something like that: Something that attracts people, something that begins where the mind is gone…

Keywords: Power, Organization, Strategy, Management


Örgütlerde Güç Kavramı: “Gücün Dağılımına Etki Eden Faktörler ile Gücü Elde Etme ve Koruma Stratejileri”
 
Bu bildiri, işletmeciliğin kalbinde yer alan, örgütlerde güç kavramına, gücün kaynakları ve dağılımına etki eden unsurlar ile gücü elde etme ve koruma stratejilerini irdeleyerek, ışık tutmayı hedeflemektedir. Örgütler, yönetim dünyasının temel yapıtaşları rolünü üstlenmektedir. Güç kavramı ise, örgütlerin içindeki dolaşım sistemi gibidir. Gücün örgüt içindeki akışı, tıpkı bir insan vücudundaki kanın dolaşımı gibi hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, gücün örgüt içindeki dağılımına etki eden faktörleri anlamak; örgütlerde, gücün kaynaklarının da aydınlatılmasıyla sonuçlanacaktır (ve/veya tersi de doğrudur). Bunun yanında, gücü elde etme ve sürdürebilme yönünde geliştirilen stratejileri kavramak da konunun, akademik bir bakış açısıyla ve disiplinlerarası bir çerçevede incelenmesini zorunlu kılmıştır. Yönetim ve stratejinin söz konusu olduğu her durumda, aslında, bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için katalizör görevi görecek bir örgüt ve bu örgütün sahip olduğu birtakım güçlerden bahsedilecektir. Dünya’yı yuvarlak bir masa etrafında, periyodik aralıklarla bir araya gelen küçük bir grubun yönettiği varsayımını inandırıcı bulan bir akademisyen ve iş adamı olarak; güç konusuna olan ilgim, aslında sınırları belirli olan bu bildirinin şemsiyesi altında sunulanlardan çok daha fazlasını arzuluyor. Bu motivasyonun altında, belki de gerçekten, o “güç” denilen olguyu elde etme isteği yatıyor olabilir. Başka bir deyişle, “güçlü” olma duygusunu yaşamak, iktidar olmak, iktidarı elinde tutmak… “Güç”, böyle bir şey olsa gerek: İnsanları cezbeden, aklın bittiği yerde başlayan bir şey…

Anahtar Kelimeler: Güç, Örgüt, Strateji, Yönetim


Detail

CONTENT