TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Reyhan ASLAN KILIÇ, Osman YILDIRIM
The Importance of the Balanced Scorecard Applications at Strategic Management
 
The purpose of this study, Balanced Score Card (BSC), known as Balanced Scorecards or Balance and Turkish a tool used to determine the strategic objectives set forth in the higher education system. This study of 36 people with an open-ended questionnaire that top-level management positions in educational institutions was carried out as directed by a pilot study. Responses to the questionnaire and open-ended questions that will be used in an educational environment BSC was formed. BSC tool, financial dimensions of the educational institution, the size of the customer putting forward decision maker, the internal processes of the institution, offers data on learning and development dimensions. This research is limited to the participation of the higher education system in the foundation universities located in three senior executives. On the other hand, created the BSC can be considered as strategic decision-making tool, which managers can take advantage of the training institutions of the strategic decision-making and they can see all the activities together. BSC is initially became a genuine tool can be used for educational institutions today when a tool posed to financial transactions.

Keywords: Balanced ScoreCard, BSC, Strategic Management, Higher Education, Measurement Tool


Stratejik Yönetimde Balanced Scorecard Uygulamalarının Önemi
 
Bu çalışmanın amacı, Balanced Score Card (BSC) olarak bilinen ve Türkçeye Dengeli Kurumsal Karne veya Balans skorkard diye giren bir stratejik hedefleri belirlemeye yarayan bir aracı yükseköğretim sisteminde ortaya koymaktır. Bu araştırma eğitim kurumlarında üst seviye yönetim görevi yapan 36 kişiye açık uçlu anket soruları yöneltilmek suretiyle bir pilot çalışma şeklinde yürütülmüştür. Açık uçlu sorulardan ve ankete verilen yanıtlardan eğitim ortamında kullanılacak BSC oluşturulmuştur. BSC aracı, eğitim kurumunun finansal boyutunu, müşteri boyutunu ortaya koyarken, karar vericiye, eğitim kurumunun içsel süreçlerini, öğrenme ve geliştirme boyutuna ilişkin veriler sunmaktadır. Bu araştırma, yükseköğretim sistemi içinde yer alan üç vakıf üniversitesi üst düzey yöneticilerinin katılımı ile sınırlıdır. Diğer yandan, oluşturulan BSC, eğitim kurumu yöneticilerinin stratejik karar alma konusunda yararlanabilecekleri ve tüm faaliyetleri bir arada görebildikleri stratejik karar verme aracı olarak değerlendirilebilir. BSC, başlangıçta finansal işlemler için ortaya atılan bir araç iken günümüzde eğitim kurumları için de kullanılabilecek orijinal bir araç olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Balanced Scorecard, BSC, Stratejik Yönetim, Yükseköğretim, Ölçüm Aygıtı


Detail

CONTENT