TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Nazife ÖZTÜRK, Şerife Alev UYSAL, Rukiye ÇELİK
Hospital Managers' Opinions About Performance Measurement in Their Registered Hospitals: Antalya Sample
 
There is no one measurement can show the hospital performance with details because of the measurement of hospital performance is multi-dimensional concept and structure. Hospital performance is classified into four group as usage indicators, performance dimensions indicators, financial indicators and resource basic indicators. The aim of this study is to determine the hospital managers’ views about quality, hospital, cost and financial performance in hospital. With this aim a survey was implemented to chief physician, deputy chief physician, hospital director and deputy director in 14 public hospitals and a university hospital are founded in Antalya. Study’s survey consist of 20 questions and 4 dimensions that are cost, hospital, financial and quality dimensions. Managers are in public hospitals have top average of quality dimension and managers are in university hospital have top average of hospital performance. Besides, managers are the other health staff consider important the performance than the other managers.

Keywords: Performance Measurement, Hospital Performance


Hastane Üst ve Orta Düzey Yöneticilerin Çalıştıkları Kurumlarda Performans Ölçümü Konusundaki Görüşleri: Antalya İli Örneği
 
Hastane performansının değerlendirilmesi, çok boyutlu bir kavram ve yapıyı içerdiği için hastanelerin performansını ayrıntılı gösteren tek bir ölçüt bulunmamaktadır. Hastanelerde performans göstergeleri; düzey ve kullanım alanlarına göre göstergeler, performans boyutlarına göre göstergeler, finansal göstergeler ve kaynaklara ilişkin göstergeler olmak üzere toplam 4 grupta sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmanın amacı hastane yöneticilerinin hastanelerde kalite performansı, hastane performansı, maliyet performansı ve finansal performans konusundaki görüşlerini değerlendirmektir. Bu amaçla Antalya ilinde bulunan 14 kamu hastanesinde ve 1 üniversite hastanesinde bulunan Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Müdür ve Müdür Yardımcısına anket yapılmıştır. Çalışmanın anketi toplam 20 sorudan ve 4 boyuttan (maliyet, hastane, finansal ve kalite boyutu) oluşmaktadır. Hastane yöneticilerinin performans boyutları arasında puan ortalamaları incelenmiş Kamu Hastane Birliğine bağlı hastanelerde çalışan yöneticilerin kalite performansı boyutunda en yüksek ortalamaya sahip iken; üniversite hastanesinde çalışan yöneticilerin ise hastane performansı boyutunda en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca diğer sağlık çalışanı olan yöneticilerin ve 1-3 yıldır görev yapan yöneticilerin diğer yöneticilere nazaran performansı daha çok önemsedikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Performans Ölçümü, Hastane Performansı


Detail

CONTENT