TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN
A Research About Comparing Burnout Levels of Different Working Groups
 
The concept of burnout that retains its importance at present as a subject studied in different cultures and different working groups can be defined as the feeling of physical and emotional exhaustion of workers, resulting of not being able to overcome the difficulty and stress of the job. In this study, the burnout level of the workers for being flight service employee or ground service employee is investigated. It is tried to determine that the burnout level of these two group are differentiated to each other. Furthermore, it is tried to indicated that if the the burnout level of the workers are differentiated according to various variables like age, gender, work experience, salary etc. The data collected by using Maslach Burnout Inventory are evaluated. The results related burnout, that is consisted of three sub-dimensions which are emotional exhaustion, depersonalization, low personal accomplishment, reached using the SPSS packed programme.

Keywords: Aviation Indusrty Employees, Burnout, Maslach Burnout Inventory


Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Çalışma Grupları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
 
Çalışanların meslekleriyle ilgili yaşadıkları zorluk ve stresin üstesinden gelememeleri sonucunda fiziksel ve duygusal olarak tükenme hissetmeleri şeklinde ifade edilebilen tükenmişlik, farklı kültürlerde ve farklı çalışma grupları üzerinde çalışılan bir kavramdır. Bu çalışmada, havacılık sektöründe farklı çalışma gruplarını teşkil eden uçuş hizmetleri personeli ile yer hizmetleri personelinin tükenmişlik düzeyleri arasında farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca çalışanların tükenmişlik düzeylerinin yaş, cinsiyet, hizmet süresi, maaş gibi çeşitli değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediği de belirlenmiştir. Elde edilen veriler Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı olmak üzere üç alt boyuta ayrılan tükenmişlik ile ilgili sonuçlara SPSS paket programı kullanılarak ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havacılık Sektörü Çalışanları, Maslach Tükenmişlik Envanteri, Tükenmişlik


Detail

CONTENT