TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Aylin ERDOĞDU
Guiding Factors of Credit Volume on Banking Sector
 
Bank loans are one of the most important financial source for business in the world and Turkey.Banks has two main functions; to collect deposits and to supply credit.Banks activities funds are based on outsourcing as differences from others companies. They take risks by supplying capital which is provided resources. Thus, banks is built on risk managaments strategies. Sustainability of the banking activities depends on effective risk control. The banks have strong risk management process, evaluate the risks involved.they compare taken risks and realised earnings and make a decision at the and of the assesments. In the literatüre, the difference between loans interest rate and deposit interest rate effect of credit supply was observed insignificant. The aim of this study, is assessing the factors affecting the credit volume in the banking sector of Turkey. Monthly data between the years 2003 and 2016-1 have been used. Databases are provided by the Central Bank of the Republic of Turkey and Turkish Statistical Institute. Data analysis was performed with software package Eviews 8. In this study, the relationship among variables in the determination of the model were estimated with Least Squre Method. Subsequently unit root tests were carried out primarily in order to examine the stability of the series, and simple regression model was estimated as a result of the unit root tests. In this study, it is identified that there is a statistically significant negative correlation between the total credit volume (TKRE) with non-performing loans (TAKR), total loan interest income, accruals and rediscount (FO), required reserves (ZORK) and inflation (TÜFE).

Keywords: Banking Transactions, Credits, Finance, Least Square Method, Regression Analysis


Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmine Yön Veren Faktörler
 
Dünyada ve Türkiye’de işletmelerin en önemli finansal kaynaklarından biri banka kredileridir. Bankaların iki temel işlevi vardır; mevduat toplama ve kredi vermek. Diğer işletmelerden farklı olarak, faaliyetleri öz kaynaklarına değil, yabancı kaynaklara dayanmaktadır. Sağladıkları kaynakları, kredi olarak kullandırarak kredi riski üstlenirler. Dolayısıyla, banka risklerin yönetilmesi temeli üzerine kurulmuştur. Bankaların faaliyetlerinin sürdürülebilirliği risklerin etkin yönetimine bağlıdır. Risk yönetimi güçlü olan bankalar, taşıdıkları riskleri değerlendirirler. Alınan risk ile gerçekleşen kazançları karşılaştırmakta ve bu değerlendirmeler neticesinde karar almaktadırlar. Literatürde; kredi faiz oranları ile mevduat faiz oranları arasındaki farkın kredi arzını etkilemediği, tasfiye olunacak alacaklardaki artışın ise olumsuz etkilediği yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe kredi hacmine yön veren faktörlerin saptanmasıdır. Araştırmada 2003-2016-1 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. Veriler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÜİK veri tabanından temin edilmiştir. Araştırmada veri analizi, Eviews 8 paket programı ile yapılmıştır. Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkinin tespitinde ise EKKY (En Küçük Kareler Yöntemi) ile model tahmin edilmiştir. Daha sonra, serilerin durağanlık yapılarının belirlenmesi amacıyla birim kök testleri yapılmış ve basit regresyon modeli tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık İşlemleri, Finans, Krediler, En Küçük Kareler Yöntemi, Regresyon Analizi


Detail

CONTENT