TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Tuğrul OĞUZHAN
Mediating Effect of Instrumental Ethical Climate for the Impact of Intimidation Tactic on LMX Loyalty Dimension
 
The aim of the present study is to investigate the effect of intimidation tactic as a dimension of impression management, on loyalty exchange and to determine whether instrumental ethical climate perception has a mediating role on this effect. The research was designed to demonstrate the correlations among the model variables. The data analyses were made by using SPSS18 and AMOS16 package programs through the questionnaires collected from the participants. The research which was carried out with four hundred participants’ data collected by using an accidental questionnaire methodology depicted that intimidation tactic use has a positive significant effect on loyalty interaction and instrumental climate has partial mediating role on this effect.

Keywords: Intimidation Tactic, Loyalty Interaction, Instrumental Ethical Climate


Tehdit Etme ve Gözdağı Taktiğinin Bağlılık Etkileşimine Etkisinde Araççılık İklim Algısının Aracılık Rolü
 
Bu çalışma da izlenim yönetimi taktiklerinden tehdit eme ve gözdağı taktiğinin lider ile üye arasında oluşan bağlılık etkileşimine etkisi araştırılmış olup bu etki üzerinde araççılık etik iklim algısının aracılık etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, model değişkenlerinin aralarındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlayan bir yapıda tasarlanmıştır. Katılımcılara gönderilen anketlerle sağlanan verilerin analizi SPSS18 ve AMOS16 yazılımlarıyla yapılmıştır. Dört yüz elli beş katılımcıdan kolayda anket yöntemi ile toplanan verilerle yapılan bu çalışmada kapsam araştırılmış olup tehdit taktiği kullanımının bağlılık etkileşimini anlamlı ve aynı yönlü olarak etkilediği ve bu etkide araççılık iklimlerinin kısmi aracılık rolü oynadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tehdit Taktiği, Bağlılık Etkileşimi, Araççılık İklimi


Detail

CONTENT