TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Melisa Erdilek KARABAY, Meral ELÇİ
Effect of Ethical Leadership on Burnout: Differences of Perceptions Among Public and Private Sector Employees
 
This research intends to examine the effects of the ethical leadership on burnout behavior along with the perception differences of the private and public sector employees. For this purpose, a survey has been applied to 2366 employees in total, which consist of different sectors such as finance, automotive, service, food, tourism and public services in the cities of İstanbul and Kocaeli. According to the results, two dimensions of the ethical leadership have significant meaningful effect on emotional exhaustion. Whilst injustice as a dimension of the ethical leadership has a positive effect on emotional exhaustion, ethical guidance is in the contrary direction. There is no influence of the role clarification dimension on Emotional Exhaustion. The negative effect of all sub dimensions of the ethical leadership has been found on depersonalization sub-dimension. While the ethical leadership and role clarification are affecting the depersonalization in negative way, injustice is affecting the depersonalization in positive direction. Based on the T-Tests results, which was applied to understand the perception differences, public sector employees perceive their leaders as more injustice and they feel more burnout than the employess in private sector. In reverse, public sector employees perceive their leaders much more ethical guide and they think that their leaders pay much attention on defining their subordinates roles and responsibilities. There is no significant result between two sectors on depersonalization.The literature presents lack of evidence on effects of ethical ladership on burnout behavior. In this respect, this study intends to be a pioneer in providing contribution to the academic literature.

Keywords: Ethical Leadership, Burnout, Public and Private Sector


Etik Liderliğin Tükenmişlik Davranışları Üzerindeki Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Algılama Farklılıkları
 
Bu araştırmanın amacı etik liderliğin tükenmişlik davranışları üzerindeki etkisi incelemek bunun yanısıra kamu ve özel sektör çalışanlarının bu bağlamda algılama farklılıklarını tetkik etmektir. Bu amaçla İstanbul ve Kocaeli’nde ağırlıkta finans, otomotiv, hizmet, gıda, turizm ve kamu (PTT, Belediye, Polis teşkilatı) sektöründe faaliyet gösteren 51 farklı kurumda görev yapmakta olan 2366 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, etik liderliğin boyutlarından ikisi, bağımlı değişken olan duygusal tükenmişlik duygusuna istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etki etmektedir. Buna göre adaletsizlik etik liderlik boyutu duygusal tükenmişliği pozitif yönde etkilerken; etik rehberlik duygusal tükenmişliği negatif yönde etkilemektedir. Rol belirleyiciliğin duygusal tükenmişlik üzerinde etkisine ise rastlanmamıştır. Etik liderliğin bütün alt boyutlarının ise duyarsızlaşma alt boyutu üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Etik rehberlik ve rol belirleyicilik duyarsızlaşmayı negatif yönde etkilerken; adaletsizlik duyarsızlaşmayı pozitif yönde etkilemektedir. Kamu ve özel sektör çalışanlarının algılama farklılıklarını incelemek üzere yapılan T- testi sonuçlarına göre; kamu sektörü çalışanlarının özel sektör çalışanlarına göre liderlerini daha adaletsiz algılayıp daha fazla tükenmişlik duygusu yaşadığı; özel sektör çalışanlarının ise kamu sektör çalışanlarına göre liderlerini daha etik bir rehber olarak algıladığı ve liderlerinin astlarının rollerini belirlemeye daha çok önem verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Duyarsızlaşma boyutu konusunda her iki sektör arasında ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Literatürde, işgörenlerin etik liderlik algısının tükenmişlik davranışları üzerindeki etkisini ortaya koyan bulgu yok denecek kadar azdır. Araştırmanın, bu anlamda öncül bir çalışma olması yönüyle yerel ve uluslararası literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etik Liderlik, Tükenmişlik, Kamu ve Özel Sektör


Detail

CONTENT