TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ümit BEHREM, Serdar BOZKURT
A Study Related to Investigation of the Effects of Big Five Factor Model on Counterproductive Work Behaviors with Mediating Role of Organizational Justice
 
The aim of this study is to determine causes of counterproductive work behaviors that encountered in labor life frequently. Within this framework big five factor model and organizational justice perception were taken as main causes. A State University’s School of Business academicians constituted this study’s population. Data was taken 40 academicians who were chosen in this population. End of the study, a negative and middle correlation was found between openness to experience as a dimension of big five factor model with counterproductive work behaviors. There was no significant correlation determined between other dimensions of the big five factor model with counterproductive work behaviors. Also mediating role of organizational justice in effects of big five factor model on counterproductive work behaviors was investigated and there was no significant effect determined.

Keywords: Counterproductive Work Behavior, Big Five Factor, Organizational Justice


Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Adalet Algısı Aracılığıyla Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
 
Bu çalışmanın temel amacı, iş yaşamında sıklıkla karşılaşılan üretkenlik karşıtı davranışların belirleyicilerini tespit etmektir. Bu çerçevede çalışmada temel belirleyiciler olarak, beş büyük kişilik özelliği ve örgütsel adalet algısı ele alınmıştır. Araştırmanın anakütlesini bir devlet üniversitesinin İşletme Fakültesi’nde görevli akademik personel oluşturmaktadır. Veriler bu anakütleden seçilen 40 akademisyenden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, beş büyük kişilik özelliğinin boyutlarından biri olan değişime açıklık boyutu ile üretkenlik karşıtı davranışlar arasında ters yönlü ve orta seviyede bir ilişki bulunmuştur. Diğer boyutlar ile üretkenlik karşıtı davranışlar arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca kişiliğin üretkenlik karşıtı davranışlar üzerindeki etkisinde, aracı değişken olarak örgütsel adalet algısı incelenmiş olup anlamlı bir etki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Üretkenlik Karşıtı Davranışlar, Beş Faktör Kişilik Modeli, Örgütsel Adalet


Detail

CONTENT