TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Oktay YANIK, Atılhan NAKTİYOK, Bülent GÜVEN
Ethical Context and Ethical Leadership
 
Ethical leadership’s effect on ethical climate and ethical culture which are the constituent factors of ethical context in organization is researched in this study. Data were gathered from employees who are employed in information technologies companies in Ankara city and were analyzed. Findings exhibited that ethical leadership has a direct effect on ethical culture and ethical climate and has also an indirect effect on ethical culture via ethical climate. Results showed that - because of its effect on both ethical context factors – ethical leadership has great importance to transform ethical context in organization.

Keywords: Ethical Context, Ethical Climate, Ethical Culture, Ethical Leadership


Örgüt İçi Ahlaki Ortam ve Ahlaki Liderlik
 
Bu çalışmada ahlaki liderliğin örgüt içi ahlaki ortamı teşkil eden unsurlar olan ahlaki iklim ve ahlaki kültür üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Ankara ilinde bilgi teknolojileri sektörü üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan işgörenlerden anket yöntemi ile veri toplanarak analize tabi tutulmuştur. Bulgular, ahlaki liderliğin ahlaki iklimi ve ahlaki kültürü doğrudan etkilemekte olduğunu ve ahlaki kültür üzerinde ahlaki iklim aracılığıyla da etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar, ahlaki liderliğin örgüt içi ahlaki ortamı dönüştürmede –her iki ahlaki ortam faktörü üzerinde etkisinin olması nedeniyle- büyük öneme sahip olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki Ortam, Ahlaki İklim, Ahlaki Kültür, Ahlaki Liderlik


Detail

CONTENT