TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Merve Nur MERT ŞENCAN
Turkish Type Leader Profile: A Qualitative Research on Academics
 
The first academic studies of leadership evaluated leadership with dimensions thought to be universal. However, these studies have originated in America and are shaped by that culture. In recent years intercultural leadeship studies have revealed a different perspective. These studies have shown that there is cultural diversities about leadership traits and behaviors. In this context, this study was conducted to answer the question “Is it possible to talk about Turkish Type Leader concept by bringing together the behavior dimensions and expectations which come out by the effect of the cultural structure?”. In this study emic aproach is considirated appropriate. The scope of the research interviews with academicians who are experts in their field were performed. The personality characteristics and behaviours which a Turkish type leader should have were evaluated. It has also been studied Turkish type leader’s characteristics and behaviours. Data were analyzed using content analysis of qualitative research methods. According to the findings, it has been determined that with the impact of the cultural and historical characteristics there may be a concept of Turkish Type Leader. Turkish Type leader has an authoritarian and decisive personality, he asks the opinions of his subordinates, but he makes the final decision and expect them to honour his decision while acting like a father to them. He is protecting a certain hierarchical limit. According to the participants the best leader fits to the concept of Turkish Type Leader was identified as Mehmet the Conqueror.

Keywords: Leadership, Culture, Turkish Type Leadership, Mehmet the Conqueror


Türk Tipi Lider Profili: Akademisyenler Üzerinde Nitel Bir Araştırma
 
Liderlikle ilgili ilk akademik çalışmalar, liderlik kavramını evrensel olduğu düşünülen boyutlarla değerlendirmiştir. Ancak bu çalışmaların genellikle Amerika kökenli olduğu ve o kültüre göre şekillendiği görülmektedir. Son yıllarda yapılan kültürlerarası liderlik çalışmaları ise farklı bir bakış açısı ortaya koymuştur. Bu çalışmalar, liderden beklenen ve liderin sahip olduğu özellik ve davranışların kültürden kültüre değiştiğini göstermiştir. Bu bağlamda “Kültür yapısının etkisiyle ortaya çıkan davranış boyutları ve beklentileri bir araya getirerek Türk Tipi Liderlik kavramından bahsedilebilir mi?” sorusuna cevap bulmak amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Kültür yapısının etkisi önemli görüldüğünden, çalışmada emik bir yaklaşım benimsenmesi uygun görülmüştür. Araştırma kapsamında alanında uzman akademisyenlerle görüşmeler yapılmış ve Türk Tipi Liderin sahip olması gereken kişilik özellikleri ile davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Türk Tipi Liderin gözlenen özellik ve davranışları da incelenmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre kültürel ve tarihi özelliklerin etkisiyle Türk Tipi Lider kavramından bahsedilebileceği tespit edilmiştir. Türk Tipi Lider, otoriter ve kararlı bir kişiliği olan, astlarının fikrini alan ama son kararı kendisi vererek buna itaat bekleyen, astlarına karşı bir baba ilgisiyle tatlı sert davranan ama belli bir hiyerarşik sınırı koruyan lider tipi olarak tanımlanmıştır. Katılımcılara göre Türk Tipi Lider kavramına en çok uyan lider ise Fatih Sultan Mehmet olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kültür, Türk Tipi Lider, Fatih Sultan Mehmet


Detail

CONTENT