TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Yunus ZENGİN, Erdoğan KAYGIN
Examining the Relationship Between Burnout Syndrome and Presenteeism (Existing-Nonexisting at Work): The Example of SSI (Social Security Institution (SGK)) in Kars
 
While by development of communication, relations at working life become intense and complicated, problems that cause negations amd problems to be solved both for individuals and businesses appear. The problems among them arr burnout syndrome which is defined as individual’s feeling himself/herself weak in an emotional way, not caring manager, colleague, customers and believing her/his being unsuccessful, and presenteeism which especially expresses individual’s going to work even when they have health problems and their being unproductive. As the human factor is the most important factor for businesses and institutions, it is seen that these are the topics to be analyzed and it is chosen as a research subject because it is thought that both factors can affect each other. The aim of this study is to determine the relation between burnout syndrome and presenteeism (existing/nonexisting at work). By considering this, the other aim of this study is to find whether there are differences in aspects of demographical variances. A questionaire is applied to workers at Kars Social Security Institution data in paralel with the aim of study. A meaningful relation is seen between desensitisation which is a sub-dimension of burnout syndrome and presenteeism after analysis done. Besides, differences about aspects of demographical variances are identified.

Keywords: Burnout, Emotional Exhaustion, Desensitisation, Presenteeism


Tükenmişlik Sendromu ile Presenteeism (İşte Var Ol(ama)ma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kars SGK Örneği
 
Çalışma hayatındaki ilişkilerin iletişimin gelişmesiyle giderek yoğunlaşması ve karmaşık hale gelmesi, çözülmeyi bekleyen ve hem bireyler hem de işletmeler için olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar arasında duygusal yönden bireyin kendisini güçsüz hissetmesi, yönetici, meslektaş, müşterileri önemsememesi ve kendisinin başarısız olduğuna inanmasını ifade eden tükenmişlik sendromu ile özellikle sağlık sorunları nedeniyle bireylerin işe gelip verimsiz olmalarını ifade eden presenteeism yer almaktadır. İnsan unsurunun işletmeler ve kurumlar için en önemli unsur olması gerçeğinden hareketle ele alınması gereken konular olarak görülmüş ve her iki olgunun da birbirini etkileyebileceği düşünülerek araştırma konusu yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı tükenmişlik sendromu ile presenteeism (işte var ol(ama)ma arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda demografik değişkenler açısından farklılıkların olup olmadığını belirlemek çalışmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda veri toplamak amacıyla Kars Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda tükenmişlik sendromunun alt boyutu olan duyarsızlaşma ile presenteeism arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Ayrıca demografik değişkenler açısından farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Presenteeism


Detail

CONTENT