TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Rukiye ÇELİK
An Uptrend: Cognitively Evaluation of Inconspicuous Consumption Phenomenon
 
According to Brooks, for not appearing of materialistic person or masses, according to Davis for differantiating themselves from nouveau-riches, wealthy people and educated elites prefer the less visible goods. İt is a kind of upper class communication by preferring the good without logo which is differantiating themselves from low social strate said by Bourdieu. Many luxury brands who are aware of inconspicuous consumption tendency hide their logos. For example; Louis Vuitton put a vague letter “V” in goods’ designs instead of visible and easily recognized logo. Inconspicuous consumption which has conspicuous purpose in basic is overthrowing the conspicous sonsumption that means negative emulation. The aim of this stduy is to explain the inconspicuous consumption concept which is quite new concept with other concepts that is linked to inconspicuous consumption. With this aim, inconspicuous consumption concept have analyzed and discussed at philosophical ground with consumer behavior, identity and status concepts are in cause-effect relationship with inconspicous consumption. In this descriptive study mean exploring what are the causes underlying the concept and the associated concepts, datas from available documents are analysed in depth.

Keywords: Consumption, Conspicuous Consumption, Inconspicuous Consumption


Yükselen Bir Trend: Gösterişsiz Tüketim Olgusunun Kavramsal Açıdan Değerlendirilmesi
 
Brooks’a göre eğitimli elitlerin “avam” tabakadan görünmeme ve materyalist bir kişilik sergilememe amacıyla görünür sembolleri olan ürünleri tercih etmemesi ve sade bir tarz tercih etmeleri; Davis’e göre ise varlıklı kişilerin kendilerini “sonradan görme”lerden ayırt etmek istemelerinden ötürüdür. Bourdieu’ nun “burjuvanın kendini alt tabakadan ayrımı” şeklinde ifade ettiği bir çeşit üst tabaka iletişimi, Logosu olmayan ürünlerin tercih edilerek gerçek varlıklı kişilerin birbirlerini bu şekilde tanımaları şeklinde modernize olmuştur. Göze çarpmayan tüketim tercihi eğiliminin farkında olan ve fiyat duyarlılığı düşük olan birçok lüks mal üreten marka, logolarını gizleyerek bu tercihe cevap vermektedir. Örneğin Louis Vuitton, görülebilir ve kolayca tanınan logo yerine ürünlerin içerisindeki desenlerin arasına belli belirsiz “V” harfi yerleştirmektedir. Özelde farklılık arz etmesine rağmen temelde aynı amacı taşıyan gösterişsiz tüketim, olumsuz öykünme anlamına gelen gösterişçi tüketimin alaşağı edilmesi şeklinde kısaca ifade edilebilir. Bu çalışmanın amacı; oldukça yeni bir kavram olan gösterişsiz tüketim kavramını bağlantılı olabileceği ilişkisel kavramlar çerçevesinde açıklamaktır. Bu amaçla söz konusu kavramın, öncelikle tüketici davranışları olmak üzere kimlik ve statü gibi olguları ile ilişkisi sebep-sonuç açısından irdelenmiş ve felsefi bir zeminde tartışılmıştır. Gösterişsiz tüketim kavramının bağlantılı olduğu ilişkileri ve temelinde yatan nedenleri keşfetmeye yönelik olarak desenlenmiş olan bu tanımlayıcı araştırmada, mevcut yazılı dokümanlardan elde edilen veriler derinlemesine analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Gösterişçi Tüketim, Gösterişsiz Tüketim


Detail

CONTENT