TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ayten ÇETİN, Emrah KELEŞ
Findings and Discussion Related to the Impacts of IFRS/TFRS Adoption
 
International Financial Reporting Standards (IFRS) are implemented in many countries to strenghten the integration of capital markets, enable transparency and comparability of financial reports. Nevertheless, it is aimed to form set of high quality reporting standards. European Union requires the firms of member countries to adopt IFRS. In our country, publicly held companies have been required to adopt Turkish Financial Reporting System (TFRS), which is identical with UFRS, since 2008. Many firms have started to adopt voluntarily before the mandatory adoption date of IFRS, whereas others have done after mandate. In this study, the effects of local IFRS adoption in the world and TFRS adoption in Turkey are examined in three main topics: harmonisation, accounting quality and capital markets. Findings for the effects of voluntarily and mandatory adoption on comparability are mixed. By contrast, it is possible to document results such as increase in transparency and quality of earnings, more value relevance, more timely loss recognition, less earning management. Strong evidences for positive impact on equity and debt markets efficiency are also observed. Having benefits of recent papers related to the effects of IFRS/TFRS adoption, this study contribute the literature with regard to suggesting insights about the direction of future studies and fields with research need as well as classification it makes.

Keywords: IFRS Adoption, TFRS Adoption, Effects of IFRS/TFRS Adoption


UFRS/TFRS Uygulamalarının Etkilerine Yönelik Bulgu ve Öneriler
 
Finansal raporların şeffaflığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlamak, sermaye piyasalarının uyumunu güçlendirmek amacı ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) birçok ülkede uygulanmaktadır. Aynı zamanda UFRS uygulamaları ile yüksek kalitede finansal raporlama standartlar setinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Avrupa Birliği, 2005 yılından itibaren üye ülke firmalarının finansal raporlarını UFRS’ye uyumlu olarak hazırlanmasını zorunlu tutmaktadır. Ülkemizde ise 2008 yılından itibaren halka açık firmalar UFRS ile özdeş Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun raporlama yapmak zorundadır. UFRS’nin zorunlu olarak uygulanmaya başlandığı tarihten daha önce birçok firma finansal raporlarını gönüllü olarak UFRS ile uyumlu hazırlamaya, diğerleri ise zorunlu uygulamalardan sonra standartlara uygun olarak raporlama yapmaya başlamıştır. Bu çalışmada literatüre dayanarak dünya da yerel UFRS’ler ve Türkiye’de TFRS uygulamalarının etkileri üç ana başlıkta incelenmektedir: harmonizasyon, muhasebe kalitesi ve sermaye piyasaları. Gönüllü veya zorunlu uygulamaların karşılaştırılabilirliğe etkisine yönelik bulgular farklı yöndedir. Buna karşın karın şeffaflığı ve kalitesinin arttığı, muhasebe performansının pay senedi fiyatları ve getirilerini daha iyi açıkladığı, zararların zamanında muhasebeleştirildiği, kar yönetimine daha az başvurulduğu gibi sonuçların varlığından bahsetmek mümkündür. Ayrıca pay ve borç piyasalarının etkinliğini olumlu olarak etkilediğine dair de güçlü kanıtlara rastlanmaktadır. UFRS/TFRS uygulamalarının etkilerine yönelik son yıllarda yapılan araştırmalardan yararlanan bu çalışma, yaptığı sınıflandırmanın yanı sıra gelecekteki çalışmaların yönü ve araştırma ihtiyacı olan alanlar hakkında da araştırmacılara fikir vermesi bakımından da literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: UFRS Uygulamaları, TFRS Uygulamaları, UFRS/TFRS Uygulamalarının Etkileri


Detail

CONTENT