TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

F. Oben ÜRÜ SANI, R. Ayşen WOLFF, Bülent DEMİR
The Role of Environmental Determinism on Strategic Decision Making Process
 
The main goal of this paper is to examine the effects of environmental factors -environmental dynamism, environmental uncertainty, and environmental hostility- and external control on the strategic decision-making process (SDMP) characteristics – rationality, comprehensiveness, formalization, hierarchical centralization, behavioral integration, political behavior and intuition and to test these effects with a comprehensive model in Turkey’s State and Private Hospitals. As the results of analyses, environmental dynamism affects positively rational SDMP most (25,8%) controlling hospital size and age. According to the results of analyses, environmental uncertainty affects positively hierarchical centralized SDMP most (31,2%) controlling hospital size and age. In addition, environmental uncertainty affects positively intuition in SDMP (31,5%). Results also show that environmental dynamism has negative effect on political behavior (4,9%) whereas environmental uncertainty has negative effect on political behavior (6,9%). Furthermore, from the results of the analyses it is seen that environmental hostility have positive effects on rational (12%), comprehensive (15,7%), formalized (32%), and hierarchical centralized (33,8%) SDMP controlling hospital size and age. Also, environmental hostility has positive effect on intuition in SDMP (20,9%) controlling hospital size and age. Results show that external control has no effect on any SDMP characteristics against long odds. This study’s theoretical contribution is examination of effects of environmental factors and external control on SDMP characteristics in a comprehensive model; proposing all these variables coming from different perspectives in the model and filling this gap in the research. Furthermore, this study’s practical contribution is there is lack of research that consists of stated variables in our model conducted in Turkey’s State and Private Hospitals. And finally, the methodological contribution of this study is investigation of predictors of SDMP in the context of environmental determinism perspective in Turkey, a developing country; it shows the external validity of environmental factors influence on SDMP characteristics which were tested in Western developed countries.

Keywords: Environmental Determinism, Environmental Factors, Strategic Decision-Making, Characteristics of Strategic Decision-Making Process, Strategic Decision-Making, Healthcare Industry


Çevresel Determinizmin Stratejik Karar Alma Sürecindeki Rolü
 
Bu çalışmanın amacı, çevresel faktörlerin – çevresel dinamizm ve belirsizlik, çevresel olumsuzluk, dış kontrol - stratejik karar alma sürecinin özellikleri – rasyonellik, kapsamlılık, biçimselleşme, hiyerarşik merkezileşme, davranışsal bütünleşme, politik davranış, sezgi - üzerindeki etkisini incelemek ve bütüncül bir model ile Türkiye’deki kamu ve özel hastanelerde test etmektir. Araştırma bulgularına göre, hastane büyüklüğü ve hastane yaşı kontrol edildiğinde çevresel dinamizm en çok biçimsel stratejik karar alma sürecini olumlu yönde etkilemektedir (%25,8). Araştırma sonuçları hastane büyüklüğü ve hastane yaşı kontrol edildiğinde, çevresel belirsizliğin en çok hiyerarşik merkezi stratejik karar alma sürecini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir (%31,2). Buna ilaveten, çevresel belirsizliğin stratejik karar alma sürecinde sezgiyi olumlu yönde etkilediği saptanmıştır (%31,5). Analiz sonuçları, stratejik karar alma sürecinde politik davranış üzerinde çevresel dinamizmin (%4,9) ve çevresel belirsizliğin (%6,9) olumsuz yönde etkisi olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları hastane büyüklüğü ve hastane yaşı kontrol edildiğinde, çevresel olumsuzluğun rasyonel (%12), kapsamlı (%15,7), biçimsel (%32) ve hiyerarşik merkezi (%33,8) stratejik karar alma sürecini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, hastane büyüklüğü ve hastane yaşı kontrol edildiğinde, çevresel olumsuzluğun stratejik karar alma sürecinde sezgiyi (%20,9) olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonuçları beklenilenin aksine, dış kontrolün-hissedarlar, ana şirket (holding), tedarikçiler, müşteriler, sendikalar, finans kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, hükümet ve sosyal medya-stratejik karar alma süreci özellikleri üzerinde etkisinin olmadığını göstermiştir. Çalışmanın kuramsal katkısı, çevresel faktörlerin - çevresel dinamizm ve belirsizlik, çevresel olumsuzluk ve dış kontrolün- stratejik karar alma sürecinin özellikleri – rasyonellik, kapsamlılık, biçimselleşme, hiyerarşik merkezileşme, davranışsal bütünleşme, politik davranış, sezgi - üzerindeki etkilerini bütüncül bir modelde incelenmesi ve bu alandaki boşluğu doldurması olarak açıklanabilir. Çalışmanın uygulamadaki katkısı ise, kamu ve özel hastanelerin çevresel faktörleri ve stratejik karar alma süreci özellikleri ilişkisinin bütüncül bir modelde Türkiye’de ilk kez test edilmiş olmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Determinizm, Çevresel Faktörler, Stratejik Karar Alma, Stratejik Karar Alma Sürecinin Özellikleri, Sağlık Sektörü


Detail

CONTENT