TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ercan ERGÜN, Muhsin Kürşat ÖRDEK
The Effect of Mobbing to Organizational Justice Perception
 
In this paper, the effect of mobbing levels to organizational justice perception on service sector employees was researched and tried to determine change on organizational justice perception when employees situation “exposure to mobbing” changed . The basic question of research which applied to health workers in Kocaeli is that: Does exposure to mobbing reason change on organizational justice perception? The effect of mobbing is taken in terms of organizational justice perception in this study. Sample of research consists of 190 health care employees. According to research findings, negative effect of blocking worker’s possibilities to communicate adequately and attack to occupational situation which are sub-dimensions of mobbing was found on interactional justice perception. Positive effect of attacking worker to maintain personal reputation was found on procedural justice perception and negative effect of blocking worker’s possibilities to communicate adequately and attack to occupational situation which are sub-dimensions of mobbing was found on procedural justice perception. Negative effect of blocking worker’s possibilities to communicate adequately was found on distributive justice. Some suggestions have been submitted to managers and practitioners at the end of research.

Keywords: Mobbing,Organizational Justice, Health Sector


Mobbingin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi
 
Bu çalışmada; hizmet sektöründe çalışanların, mobbing düzeylerinin örgütteki adalet algısına etkileri incelenmiş, çalışanların mobbinge maruz kalma durumları değiştikçe, örgütsel adalet algılarında da değişimler belirlenmeye çalışılmıştır. Kocaeli İli’nde sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan araştırmanın temel sorusu şöyledir: Mobbinge maruz kalmak, örgütsel adalet algısında değişime neden olur mu? Bu çalışmada örgütsel adalet algısı bakımından mobbingin etkisi ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemi 190 sağlık çalışanından oluşmaktadır. Araştırma bulgularına göre mobbingin alt boyutlarından kendini göstermeyi etkileme ile yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırıların etkileşimsel adalet algısına negatif etkisinin olduğu görülmüştür. Mobbing alt boyutlarından sosyal ilişkilere ve itibara saldırıların işlemsel (prosedürel) adalet algısına pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Kendini göstermeyi etkileme ile yaşam kalitesi ve mesleki duruma saldırıların negatif etkisinin olduğu, mobbingin alt boyutlarından kendini göstermeyi etkilemenin dağıtımsal adalet algısına negatif yönde etkisi olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda yönetici ve uygulayıcılara çeşitli öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, Örgütsel Adalet, Sağlık Sektörü


Detail

CONTENT