TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Harun YILDIZ
The Investigatıon of Psychological Ownership Which Is A Positive Attitude According to Gender: A Study of It Sector Employees
 
The development of psychological ownership has advanced slowly in the literature because psychological ownership is usually confused with organizational commitment. Besides, the relationships between psychological ownership and different variables have examined in past studies, but the studies on individual differences such as gender has been rather limited in the national and international literature. Therefore, studies related to psychological ownership is expected to contribute to the literature. In this respect, the main research question of this study is “does the psychological ownership level of employees differ from their gender?” In this study, the relationship between psychological ownership, which is a positive attitude, and gender has been explained in light of the Social Role Theory. The findings show that the level of psychological ownership of men is statistically higher than the women participants. Managerial and practical implications are provided.

Keywords: Gender; Psychological Ownership; IT Sector Employees; Private Sector


Pozitif Bir Çalışan Tutumu Olan Psikolojik Sahipliğin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
 
Psikolojik sahiplik genellikle örgütsel bağlılık ile karıştırıldığından dolayı, alanyazında bu değişkeninin gelişimi yavaş ilerlemiştir. Bununla birlikte daha önce yapılan araştırmalarda çoğunlukla psikolojik sahiplik değişkeni ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiş, ancak cinsiyet gibi bireysel farklılıklar ile ilgili çalışmalar ise ulusal ve uluslararası alanyazında oldukça sınırlı kalmıştır. Bu nedenle psikolojik sahiplik ile ilgili yapılacak araştırmaların alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın temel araştırma sorusu, çalışanların psikolojik sahiplik düzeyi cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? Bu çalışmada pozitif bir çalışan tutumu olan psikolojik sahiplik ile cinsiyet değişkeni arasındaki ilişki Sosyal Rol Teorisi kapsamında incelenmiştir. Araştırmanın bulguları erkeklerin psikolojik sahiplik düzeyinin kadınlardan daha fazla olduğunu göstermektedir. Araştırmanın yönetsel ve pratikteki uygulamaları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet; Psikolojik Sahiplik; Bilişim Sektörü Çalışanları; Özel Sektör


Detail

CONTENT