TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

F.Şule KAYA
Study for Searching Relations with University Students for Their Level of Self-Efficiency in Entrepreneurship and Social Gender Role Relations
 
This study researches university students for their level of self-efficacy in entrepreneurship and social gender role relations . In other words; is there a relation between self-efficacy for enterpreneurship and social expectations for different genders ? Reserach mainly trying to find out how social values understood by the young people in general and how gender roles are defined in private. This study searches for enterpreneurship of university students who will fulfil the main role in the country’s development. İt is also important to know how young girls define theirselves who will be the educated women of the future. This study uses Jill ve Robert S D'Intino, (2005), “Measure for Measure: Modeling Entrepreneurial Self-Efficacy onto Instrumental Tasks Within the New Venture Creation Process” which was adapted to Turkish by Naktiyok (2009) and “Development and Psychometric properties gender roles attitude scale” by Zeyneloğlu 2011 . Sample group forms of 250 university students from different universities. Findings evaluated as per gender and whether subjects wants a new venture. When we examine the results, have seen positive effect in “dealing with the un-expected risk” especially in conventional male subjects in high results in “new venture creation” scale. As for the social gender roles ; man when compared with women have high scores in sub dimensions in istatistical point avarage. When asked for “who is the leader of the family” generally “shared decision making” is the answer. This group also has high scores for sub dimension of “equality gender role”. As a result it is remarkable to see traditional gender point of view has higher scores for dealing with the unexpected risk compared to the equal gender role point of view. This may make us think that traditional point of view is better in dealing with the risks. Another result is , woman generally wants to generation and egual gender roles attitude together. This shows that women do not want to share the economic responsibility

Keywords: Self-Efficacy, Social Gender Role, University Students


Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Toplumsal Cinsiyet Algısı İlişkisinin İncelenmesi
 
Bu çalışma; İstanbul’da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin girişimci öz yeterlilik düzeyi ile toplumsal cinsiyet algıları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bir başka ifade ile girişimcilik konusundaki yeterlilik ile kadın ve erkek rollerinden beklenti arasında bir ilişki var mıdır? sorusuna cevap aramaktadır. Araştırmamız genelde gençlerin toplumsal değerleri nasıl algıladıkları, özelde kadın ve erkek rollerini nasıl tanımladıklarını incelemektedir. Bu çalışma ülkenin geleceğini oluşturmada lokomotif rolü olan üniversite gençlerinin girişimciliğini incelemektedir. Ayrıca eğitimli kadınları oluşturacak kız öğrencilerinin kendilerini girişimcilik konusunda nasıl algılandığını değerlendirmemiz açısından önem teşkil etmektedir. Çalışmada; Kickul ve D'Intino (2005) tarafından geliştirilen ve Naktiyok ve arkadaşları tarafından (2009) Türkçeye uyarlanan “Girişimci Öz Yeterlilik” ölçeği ve Zeyneloğlu (2008) tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum” ölçeği kullanılmıştır. Örneklemi, İstanbul’da çeşitli üniversitelerde okuyan 264 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Bulgular; cinsiyet, kendi işini kurmak isteyip istemediği ve girişimcilik konusundaki motivasyon kaynakları açısından da değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara baktığımızda; erkeklerin ve toplumsal cinsiyet açısından geleneksel bakış açısına sahip olanların girişimcilik ölçeğinin “beklenmedik zorluklarla baş etme” boyutundaki puanları yüksek olup, pozitif yönde ilişki gözlenmiştir. Toplumsal cinsiyet rolleri açısından ise erkeklerin kadınlara göre, evlilikte cinsiyet rolü alt boyutundaki puan ortalamaları istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksektir. Evin reisi kimdir sorusuna yüksek oranda kararlar ortak alınır cevabı verilmiştir. Bu grubun toplumsal cinsiyet rollerinde “eşitlikçi bakış açısı” alt boyutuna ilişkin puanları da yüksektir. Sonuç olarak; toplumsal cinsiyet algısının geleneksel bakış açısına sahip olanların eşitlikçi bakış açısına sahip olanlara göre beklenmedik zorluklarla baş etme becerisinin yüksek çıkması dikkat çekmektedir. Bu durum geleneksel bakış açısının sorunlarla mücadelede olumlu etki yarattığı düşündürebilir. Diğer sonuç ise; kadınların hem geleneksel hem de eşitlikçi cinsiyet rolü puanlarının yüksek çıkmasıdır. Bu durum kadınların iş hayatında eşit olmak isterken, evin ekonomik yükünü erkeğe bırakmak istediğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Üniversite Öğrencileri


Detail

CONTENT