TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Orhan AKOVA, Suna MUĞAN ERTUĞRAL
Woman Labour Force in Tourism Industry in Turkey: Opportunities and Barriers
 
Beside industrialization women labour force is started to locate more in general labour force by means of growing migration from rural to urban areas. Women labour force’s position in labour market is altered in the time by adjusted economic and social structure. Women labour force specifically having a crucial role in economic development is in evolution consistently regarding to working hours, education level, skills and sectoral employment scatter. Women labour which is in developing countries reinforced rural areas and agriculture sector intensified in service sector and urban areas in developed countries. Particularly, in develeping countries qualified or unqualified employment opportunities needed by tourism industry arouse more women employee in this industry. In this study, women employment opportunities in tourism industry and barriers are faced in women employment are examined in terms of tourism industry. In the study, women employment statistics by years are presented and opportunities making acceptable to employ in tourism industry and reasons obstucted women to employ in the industry are evaluated by means of SWOT analysis.

Keywords: Women, Employment, Tourism Industry, Turkey


Türkiye’de Turizm Sektöründe Kadın İstihdamı: İmkanlar ve Engeller
 
Endüstrileşmeyle birlikte köyden kente yönelik göç olgusunun gelişmeye başlamasıyla kadın işgücü, işgücü piyasasında giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Değişen ekonomik ve sosyal yapı ile birlikte kadın işgücünün işgücü piyasasında konumu da zaman içinde değişim göstermektedir. Özellikle ekonomik kalkınmanın sağlanmasında önemli yeri olan kadın işgücü çalışma süreleri, eğitim düzeyleri, bilgi ve becerilerle donanımları ve istihdamda sektörel dağılım bakımından sürekli bir gelişim içindedir. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alanda ve tarım sektöründe aktif olan kadın işgücü gelişmiş ülkelerde şehirlerde ve hizmetler sektöründe yoğunlaşmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye ve kalifiye olmayan istihdam olanakları daha fazla kadın çalışanın bu sektörde yer almasına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, kadın çalışanların turizm sektöründe istihdam olanakları ve kadın istihdamında karşılaşılan engeller Türkiye’deki turizm sektörü açısından ele alınacaktır. Çalışmada yıllar itibarıyla turizm sektöründe kadın istihdamı istatistiksel olarak verilecek ve kadınların turizm sektöründe istihdamını cazip kılan imkanlar ve kadınların sektörde istihdamını zorlaştıran nedenler SWOT analizi yoluyla değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, İstihdam, Turizm Endüstrisi, Türkiye


Detail

CONTENT