TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Mehtap ARACI
Management of Short-Handedness in Business: Reasons and Solution Offers for the Problems It Cause
 
In the cases where the employees cannot physically be at work for whatever reasons or be at work site but do not or cannot make a contribution to the work productivity again for whatever reasons, a state of “short-handedness” emerges, and it is a serious human resources problem that needs to be attended to and found a solution for by the businesses. The physical or bodily estrangement of an employee from work causes problems not only in productivity, but also in relations of the business with other employees. Employees, with the impact of several different reasons, can sometimes exhibit behaviors, which do not comply with the business’ goals or can make it harder to reach those goals. These behaviors can be listed as not coming to work without a valid explanation (voluntary absenteeism), employee being at work at times when s/he cannot actually be productive because of physical or psychological problems (presenteeism), employee acting sick even though s/he is not (malingering), and the state in which the employee at work site cannot completely concentrate at work because s/he is already looking for another job (hidden unemployment), etc. These behaviors leading to physical or actually short-handedness can be caused by both personal reasons and organizational reasons. Businesses should focus on controlling and minimizing these negative employee behaviors due to its negative effects and costs. The primary goal of this study is to examine the reasons of short-handedness and the productivity problems it causes through past studies, then to determine the precautions businesses need to consider during the management of short-handedness, in order to diminish the negative results of these behaviors, to eliminate these behaviors completely or to prevent them. This study’s “management of absence behaviors” part is expected to be leading study for future studies.

Keywords: Short-Handedness, Unproductiveness, The Management of Short-Handedness


Çalışan Yokluğunun Yönetimi: Nedenleri ve Yokluk Sorunlarına Çözüm Önerileri
 
Çalışanların çeşitli nedenlerle işinin başında fiziken bulunmaması ya da fiziken bulunduğu halde yine çeşitli nedenlerle fiilen iş verimine bir katkısının olmaması durumunda ortaya çıkan çalışan yokluğu durumu, işletmeler tarafından izlenmesi ve önlem alınması gereken önemli bir insan kaynakları yönetimi sorunudur. Çalışanın kendisini fiziken ya da fiilen işten uzaklaştırması, işletmelere sadece üretim ve verimlilik açısından değil, örgütteki diğer çalışanlarla olan ilişkiler açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Çalışanlar, bazen çeşitli unsurların etkisiyle işletmenin amaçlarına hizmet etmeyen ya da amaçlara ulaşılmasını güçleştiren davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar; mazeretsiz olarak işe gelmeme/ gönüllü devamsızlık (voluntary absenteeism), çalışanın fiziksel ve psikolojik açıdan çalışmaya uygun olmadığı zamanlarda iş başında olması durumu yani işte var ol(ama)ma (presenteeism), çalışanın hasta olmadığı halde hasta gibi davranması/temaruz (malingering) ve fiziken işte olan çalışanın başka bir iş aramakta olması ve bu nedenle kendini mevcut işine verememesi durumunu tanımlayan gizli işsizlik (hidden unemployment) şeklinde ya da benzeri işte bulunmama durumları ile ortaya çıkabilir. Fiziken ya da fiilen çalışan yokluğu olarak nitelendirilebilecek bu türden davranışların nedenleri hem örgütsel hem de bireysel kaynaklı olabilmektedir. İşletmeler, olumsuz etkileri ve maliyeti nedeniyle bu türden olumsuz çalışan davranışlarını kontrol etmek ve en az seviyeye indirmek çabasında olmalıdırlar. Bu çalışmanın öncelikli amacı, fiziken ya da fiilen ortaya çıkan çalışan yokluğu davranışlarının nedenlerini ve yol açtığı verimlilik sorunlarını geçmiş çalışmalar ışığında incelemek, devamında bu sorunların olumsuz etkilerini azaltmak, ortadan kaldırmak ya da önlemek amacını taşıyan çalışan yokluğunun yönetimi sürecinde işletmelerce alınması gereken tedbirleri ortaya koymaktır. Çalışmanın “yokluk davranışlarının yönetilmesi” konusuna yaklaşımının, bu alanda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutması beklentisi mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Yokluğu, Verimsizlik, Çalışan Yokluğunun Yönetimi


Detail

CONTENT