TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Tamer BOLAT, Yahya KATI
The Relationship Between Political Skill and Career Success: The Mediating Effect of Leader-Member Exchange
 
Political skill which can be described as the ability to understand others in organization by observing them, to influence others effectively, to adjust his/her behaviors to changing situations, to develop networks with people, and to appear to others as being sincere (Blass and Ferris, 2007:9), has drawn considerable attention from scholars in recent years. The purpose of this study is to investigate whether there is a significant effect of the political skill and the quality of leader-member exchange on the career success. The sample of the study is branch banks in Balıkesir and Bursa. The datas were collected through questionnaires. In this frame, three hundred twenty five questionnaires were analyzed. The results of the study showed that the political skill has a significantlly positive effect on the quality of leader-member exchange (? = 0.392, p < 0.01) and career success (? = 0.412, p < 0.01). On the other hand, the quality of leader-member exchange influences the employees’ career successes positively (? = 0.149, p < 0.01). Besides, it was found that the quality of leader-member exchange has a mediating effect on the relationship between political skill and career success. It can be said that, those employees who are politically skilled and have high quality relations with their supervisors, have high career successes.

Keywords: Political Skill, Leader-Member Exchange, Career Success


İşgörenlerin Politik Becerileri ve Kariyer Başarısı İlişkisi: Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi
 
Diğer kişileri gözlemleyerek onlar hakkında bilgi sahibi olma, onları ikna edebilme ve tepkilerine karşı uygun davranışlar gösterebilme, diğerleriyle kolay ilişkiler kurabilme ve bu ilişkilerde samimi görünebilme becerisi, olarak ifade edilebilen politik beceri (Blass and Ferris, 2007:9), konusu son yıllarda bilim insanlarının büyük ilgisini çekmiştir. Bu çalışmanın amacı, politik beceri ve lider-üye etkileşiminin kariyer başarısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Çalışmanın örneklemi, Balıkesir ve Bursa’daki banka şubelerinden oluşmaktadır. Veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Bu çerçevede, 325 anket analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, politik becerinin lider-üye etkileşimi kalitesi (? = 0.392, p < 0.01) ve kariyer başarısı (? = 0.412, p < 0.01) üzerinde anlamlı pozitif etkisi vardır. Öte yandan, lider-üye etkileşimi kalitesinin işgörenlerin kariyer başarısını pozitif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır (? = 0.149, p < 0.01). Ayrıca, lider-üye etkileşiminin, politik beceri ve kariyer başarısı arasındaki ilişkide bir aracılık etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Politik beceriye ve üstleriyle yüksek kalitede etkileşime sahip olan kişilerin yüksek kariyer başarıları olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Politik Beceri, Lider-Üye Etkileşimi, Kariyer Başarısı


Detail

CONTENT