TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Lutfiye ÖZDEMİR, R. Vedat SÖNMEZ
The Impact of Organizational Culture on Innovation and A Research
 
Innovation concept with a brief description is to create added value as a result of using in a new production, production process, marketing methods, or in management activities. The culture of organization bringing a basic character to an organization, differing it from others and defined as common attitudes, beliefs and behaviors of employees is essential because of promoting innovation activities in the organization, preparing a suitable environment or preventing innovative work. The main purpose of the study is to determine the effect of organizational culture on the innovation. In other words, its aim is to determine the type of culture that dominates the organizations, to specify the effect of four basic dimensions as vision, participation, adaptability and consistency of organizational culture classification we take into consideration in this research made by Denison on the innovation of product, marketing, and strategy, and to reveal which dimensions of organizational culture promote or prevent innovation activities. Moreover, its purpose is to contribute to literature about the research. Our study is conducted with 245 managers working in enterprises operating in the industrial zone in Gaziantep. As a data collection tool, survey is used. In the analysis of data, firstly factor analysis is applied, for the sub-dimensions of the factors, correlation analysis is used, and finally multiple regression analysis is made. As a result, it is found out that the dimensions of participation, adaptation and consistency have a positive effect on process innovation; the dimensions of vision and participation in work have positive effect on product innovation; the dimension of adaptability has a positive effect on marketing innovation, and finally the dimensions of participation in work and adaptability have a positive effect on strategy innovation.

Keywords: The Culture of Organization, Denison’s Classification of Organizational Culture, Innovation, Types of Innovation


Örgüt Kültürünün İnovasyon Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma
 
İnovasyon kavramı en kısa tanımı ile elde edilen bir bilginin yeni bir üründe, üretim sürecinde, pazarlama yönteminde ya da yönetim faaliyetlerinde kullanılması sonucu bir katma değer yaratmaktır. Bir örgüte temel bir karakter kazandıran, örgütü diğer örgütlerden ayıran, çalışanların ortak tutum, inanç ve davranışları olarak ifade edebileceğimiz örgüt kültürü ise; örgütteki inovasyon çalışmalarını teşvik etmesi, uygun bir ortam hazırlaması veya inovatif çalışmalarını engellemesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın temel amacı: Örgüt kültürünün inovasyon üzerindeki etkisini belirlemektir. Bir başka ifadeyle; örgütlere hakim olan kültür tipini belirlemek, Denison tarafından yapılan ve araştırmamızda dikkate aldığımız örgüt kültürü sınıflandırmasının vizyon, katılım, uyum ve tutarlılıktan oluşan dört temel boyutunun süreç, ürün, pazar ve strateji inovasyonu üzerindeki etkilerini belirlemek, hangi örgüt kültürü boyutlarının inovasyon faaliyetlerini teşvik ettiğini ya da engellediğini araştırma sonucunda ortaya çıkarmaktır. Ayrıca araştırma konusu ile ilgili oluşturulan bilgi havuzuna katkı sunmaktır. Çalışmamız Gaziantep ilinde organize sanayi bölgesinde faaliyette bulunan 245 işletmede çalışan yöneticilerle yapılmıştır. Çalışmamızda veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketle toplanan verilerin değerlendirilmesinde; öncelikle faktör analizleri uygulanmış, faktörlerin alt boyutları için korelasyon analizi yapılmış ve son olarak çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; katılım, uyum ve tutarlılık boyutlarının süreç inovasyonu üzerinde, vizyon ve işe katılım boyutlarının ise ürün inovasyonu üzerinde, pazar inovasyonu üzerinde ise sadece uyum boyutunun, son olarak strateji inovasyonu üzerinde işe katılım ve uyum boyutlarının olumlu bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Denison’un Örgüt Kültürü Sınıflandırması, İnovasyon, inovasyon Çeşitleri


Detail

CONTENT