TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Pınar GÖKTAŞ, Esra ÇETİNCELİ
A Research on Glass Ceiling Syndrome of Academicians: An Application on Women Academicians at Isparta Vocational High School
 
Today, women in business come up against with a variety attitudes and behavior because of roles and responsibilities imposed on the society’s gender and they come up against with obstacles in terms of their carreers. One of these career obstacles is Glass Ceiling Syndrome which is defined as the invisible barrier that women rise to top management positions in business because of their gender. Female employees in business resort to various strategies in order to overcome glass ceiling obstacles and sometimes they are forced to accept it. The purpose of this study, to determine whether there is a glass ceiling syndrome in terms of women academic staff who works in Isparta vocational high school. The universe of study is constituted of women academic staff who works at Suleyman Demirel University Isparta Vocational High School which one of higher education institution. The method of focus group interview is preferred to collect data from a sample. Beforehand questions are determined in the framework issues through One of the data-gathering methods which could be employed within the framework of qualitative research is focus group interview and the data were evaluated in accordance with the opinion of the participants. According to the findings obtained after research, Suleyman Demirel University Isparta Vocational High School in serving female academic staff’s glass ceiling syndrome perceptions are discussed under three main headings as individual, organizational and social. According to the findings, recommendations were developed by women academic staff to overcome glass ceiling obstacles which women academic staff who works at vocational high school.

Keywords: Glass Ceiling Syndrome, Human Resources Management, Women Academicians


Akademik Personelin Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama
 
Gu?nu?mu?zde kadınlar iş hayatında toplumun cinsiyetlerine yu?klediği rol ve sorumluluklarından dolayı çeşitli tutum ve önyargılı davranışlarla karşılaşmakta ve kariyerleri açısından pek çok engelle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu kariyer engellerinden bir tanesi de kadınların iş hayatında u?st yönetim kademelerine yu?kselmelerinde cinsiyetlerinden dolayı karşılarına çıkan her tu?rlu? göru?nmez engel olarak tanımlanan “Cam Tavan Sendromu”dur. Kadın çalışanlar iş hayatında karşılarına çıkan cam tavan engeli karşısında çeşitli stratejilere başvurmakta ve bazen de bunu kabullenmek zorunda kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Isparta Meslek Yüksekokulları’nda görev yapan kadın akademik personel açısından bir cam tavan sendromu olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın evrenini yu?kseköğretim kurumlarından biri olan Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan kadın akademik personel oluşturmaktadır. Örneklemden veri toplamak amacı ile odak grup görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırmalarda kullanılabilecek veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi yoluyla belirlenen konu çerçevesinde önceden sorular belirlenmiş ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda veriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonrasında elde edilen bulgulara göre, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan kadın akademik personellerin cam tavan sendromu algıları, bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak üç ana başlık altında irdelenmiştir. Elde edilen bulgular ışığında meslek yüksekokullarında görev yapmakta olan kadın akademik personelin karşılaştıkları cam tavan engellerine dair kadın akademisyenler tarafından bir takım öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cam Tavan Sendromu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kadın Akademik Personel


Detail

CONTENT