TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Murat YOLSAL, Ahu Tuğba KARABULUT
The Effects of Characteristics and Types of Resources of Companies on Types of Their Strategic Alliances
 
The purpose of this paper is to explore the effects of characteristics and types of resources of companies on types of their strategic alliances. This study which is a prior study of an empirical study which will be conducted in the near future has a limited theoretical scope. The two proposals of this study is as follows: (1) Resource characteristics of a company affects its strategic alliance type; (2) Resource types of a company affects its strategic alliance type. Findings of this paper are as follows: (1) Companies which have strategic alliances would like to have resources which have imperfect mobility, imperfect imitability, imperfect substitutability to gain competitive advantages. Companies which want to get the advantage of strategic alliance and protect their critical resources could prefer property-based resources; (2) Property-based resources can be more exploited than knowledge-based resources. Thus, when companies have or would like to have both property-based resources and knowledge-based resources, they could prefer equity-based strategic alliances; (3) Companies which have strategic alliances evaluate all of their resources. Thus, they can be dominant in strategic alliances.

Keywords: Resource, Characteristics of Resources, Types of Resources, Strategic Alliance, Proposal


Kaynakların Özelliklerinin ve Türlerinin Stratejik İşbirliği Türleri Üzerindeki Etkileri
 
Bu çalışmanın amacı işletmelerin kaynaklarının özelliklerinin ve türlerinin gerçekleştirecekleri stratejik işbirliği türleri üzerindeki etkilerini incelemek ve bu yönde önermeler sunmaktır. Yakın gelecekte yapılması planlanan ampirik çalışmanın ön hazırlığı mahiyetindeki bu çalışmanın kapsamı, teorik çerçeve ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmanın iki önermesi şu şekildedir: (1) İşletmenin kaynaklarının özelliği gerçekleştirdiği stratejik işbirliği türünü etkiler; (2) İşletmenin kaynaklarının türü gerçekleştirdiği stratejik işbirliği türünü etkiler. Çalışmanın ilk bulgusu, stratejik işbirliği yapan işletmelerin kolay hareket ettirilemeyen, kolay taklit edilemeyen ve kolay ikame edilemeyen kaynaklara sahip olup, rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlamak istemeleridir. İşletmeler, hem stratejik işbirliğinin avantajlarından faydalanıp hem de kritik kaynaklarını azami düzeyde korumak istiyorlarsa, hisse temelli stratejik işbirliklerini tercih edebilirler. Çalışmanın ikinci bulgusu, stratejik işbirliklerinde bilgi temelli kaynakların, sahiplik temelli kaynaklara göre suistimale daha açık olduğudur. Bundan dolayı, işletmelerin sahiplik temelli ve bilgi temelli kaynakları olması veya bunları edinmek istemeleri halinde, hisse temelli stratejik işbirliklerine yönelmeleri önerilebilir. Çalışmanın son bulgusu ise, işletmelerin stratejik işbirliklerine katılma aşamasında kaynaklarını bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeleri gerektiğidir. Hem bilgi temelli, hem de sahiplik temelli kaynakları bütünleştirmeleri, işletmelere stratejik işbirliklerinde daha fazla hakimiyet kurma fırsatı doğurabilir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak, Kaynakların Özellikleri, Kaynakların Türleri, Stratejik Işbirliği, Önerme


Detail

CONTENT