TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Adnan AKIN, Mahmut ŞAYLIKAY, Mesut BIYAN, İbrahim BOZACI
The Effect of Islamic Work Ethic on Alienation
 
It is clear that as a social phenomenon ‘’religion’’ in the particular ‘’İslam’’ has a social, economic, cultural and political role in the life and action. A "religion" as "the demographic impact of the requirements of both sectors working life as reflections of Islam is different. Thus, islamic work ethic, based on the Quran and the Sunnah. All responsibility of works towards God who created everything. In this respect, islamic work ethic is extremely important to ensure internal control services in the workplace. On the other hand alienation is one's own ego, to abandon the social life, own around and can be defined as coming under the influence of this concept.Ali(1988) who studied “Scaling an Islamic work ethic”and Naresh Kumar ve Raduan Che Rose (2010) who studied “Examining the Link Between Islamic Work Ethic and Innovation Capability”, Blauner’s who studied ‘’ Alienation and freedom: The factory worker and his industry’’, contribute to the literature of the islamic work ethic and alienation relationship. In this study, it is investigated relationship and its size of between these two variables on the teachers.In this context, the main objective of the study, on the basis of teachers, relationships, and taking from perspective of effect on the relationship with the islamic work ethic, alienation and the institutions they work for teachers islamic work ethic and alienation are to reveal the presence perceptions of the behavior of the research findings.In the study, face-to-face survey were performed from the primary data collection methods and islamic work ethic scale developed by A. Ali(1988) is used for the islamic work ethic scale. Alienation scale was used which is adapted by Blauner’s (1964) and used by Ölçer (2005) and Abay (2004) as alienation scale. The research data were obtained from teachers in Sivas.

Keywords: Islamic Work Ethic, Work Ethic, Alienation


İslam Çalışma Ahlakının Yabancılaşmaya Etkisi
 
Bir toplumsal olgu olarak “din”in özelde ise “İslam”ın sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yaşamdaki rolü ve etkileri açıktır. Bir “din” olarak “İslam”ın çalışma yaşamındaki etkilerinin gerek demografik gerekse sektörler itibariyle farklı yansımaları olmaktadır. Bu yönüyle, İslam çalışma ahlakı, temelini “Kuran ve Sünnet”ten almaktadır ve bu yönüyle, hem mal ve hizmet üretmeyi hedefleyen ve yönlendiren piyasa işleyişine, hem de bireyin iç kontrolünü sağlamaya hizmet etmesi açısından son derece önemli fonksiyonlar görmektedir. Diğer taraftan, “yabancılaşma” ise, kişinin kendi benliğinden, çevresinden ve sosyal yaşamdan uzaklaşarak bu olguların-kavramların etkisi altına girmek olarak tanımlanabilir. “Scaling an Islamic work ethic” adlı çalışmasıyla, Ali (1988) ve “Examining the Link Between Islamic Work Ethic and Innovation Capability”adlı çalışmasıyla Naresh Kumar ve Raduan Che Rose (2010) ve Blauner’s (1964) “Alienation and freedom: The factory worker and his industry” İslami çalışma ahlakı ve yabancılaşma ilişkisine ilişkin literatüre katkı sağlayan çalışmalardır. Bu çalışmada, M.E. B bünyesinde faaliyet gösteren bu öğretmenlere yönelik olarak söz konusu iki değişken arasındaki ilişki ve ilişkinin boyutunun araştırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, öğretmenler temelinde, ilişki ve etkiler bakımından İslam çalışma ahlakının yabancılaşma ile ilişkisini ele alıp, öğretmenlerin çalıştıkları kurumda “İslami çalışma ahlakı ve yabancılaşma” davranışında bulunma algılarını, yapılan araştırma bulgularıyla ortaya koymaktır. Araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. İslam çalışma ahlakı ölçeği için, A. Ali (1988) tarafından geliştirilen İslam çalışma ahlakı ölçeği kullanılmıştır. Yabancılaşma ölçeği olarak ise Blauner’s (1964) tarafından uyarlanan ve Ölçer (2005) ile Abay (2004) tarafından kullanılan yabancılaşma ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, Kırıkkale ve Sivas illerinde çalışmakta olan M.E. B’na bağlı okullarda çalışmakta olan öğretmenlerden elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İslam Çalışma Ahlakı, Çalışma Ahlakı, Yabancılaşma


Detail

CONTENT