TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Şerife Alev UYAL, Rukiye ÇELİK
A Qualitative Research on Hubristic Behaviors of Managers
 
Hubris is assessed as a syndrome by Owen, is a concept focuses on link between desire to power and abnormal behavior. Hubris is known as divine ego is also disease. This disease is observed in managers and leaders is a power toxication or arrogance syndrome. Researches about hubris shows that hubristic behavior has a negative impact on risky desicions and company performance. Hubristic behavior is also affecting the organization success. So these kind of behaviors is important for organization. The aim of this study is have the managers hubrsi syndrome, how hubristic behavior affect the junior and their performance. With this aim; 31 junior was interviewed structured interviews. The answers were subjected content analysis. According to participants’ statements, at least three hubristic behaviors were observed for saying the mojority of managers have hubris syndrome. In addition; juniors feel humiliated, have fear making mistake because of they don’t appreciated.

Keywords: Hubris Syndrome, Management


Yöneticilerde Hubristik Davranışlara Dair Nitel Bir Araştırma
 
Owen tarafından tıbbi bir hastalık olarak değerlendirilen hubris sendromu, gücü elinde bulundurma arzusu ile anormal davranış arasındaki bağlantıya odaklanan bir kavramdır. Tanrısal ego olarak da bilinen bu hastalık liderler ve yöneticilerde de gözlemlenen güç zehirlenmesi ya da kibir sendromudur. Hubris sendromu ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar şirket yöneticilerinin hubristik liderliğini değerlendirmiş ve bu tür yöneticilerin hubristik davranışlarının riskli kararlar ve şirket performansı üzerine olumsuz etkileri olduğunu tespit etmiştir. Hubristik davranış sergileyen yöneticilerin örgüt başarısını da etkilediği göz önünde bulundurulduğunda bu tür davranışların örgüt için önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, hubristik davranışların yöneticiler tarafından ne düzeyde sergilendiğini araştırmak ve bu tür davranışların astları nasıl etkilediğini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak 31 ast ile amirlerini düşünmeleri istenerek yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcıların ifadelerine göre amirlerin büyük çoğunluğunda “hubris sendromu mevcuttur” şeklinde bir yargıya varabilmek için en az üç hubristik davranış gözlemlenmektedir. Buna ek olarak söz konusu astların kendilerini aşağılanmış hissettikleri, yeteri kadar takdir edilmemeleri sebebiyle özgüvensiz ve sürekli yanlış yapma korkusu taşıdıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hubris Sendromu, Yöneticilik


Detail

CONTENT