TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Hazal K. ALAY, F. Gülruh GÜRBÜZ
A Study on the Relatıonship Between Organizational Climate and Mobbing Behaviors at the Workplace
 
In today’s world the business world carry an appearance, in which it is experienced fast social and cultural transformations, where transformation and competitiveness are highly perceived, and the organizational life brings the individuals into inextricable crises. These fast changes bring out the individual performances and employees show great efforts to keep their jobs. These efforts cause organizational conflicts to increase. While part of these conflicts support the organizational development, some of them plays a role triggering destructive behaviors between employees. One of the destructive behaviors seen is mobbing. Mobbing is defined as trying to make generally one individual feel themselves needy and vulnerable because of one or more individuals implementing systematic unethical and unfriendly behaviors for at least 6 months (Leyman, 1996). Especially, role conflict, low satisfaction level towards managers, the level of participating in decision making related to the work and the perception of organizational climate are thought to be related to mobbing. In this context, according to the perception of primary school teachers, the relationship between climate and mobbing has been researched. Also, in the perception of climate and mobbing how various variables (gender, age, marital status, business tenure, educational status) differ is examined. The study has been executed with 361 teachers working in primary schools located in Batman and İstanbul. To gather the data, personal information form, organizational climate scale (Yahyagil, 2003; Litwin and Stringer, 1996) and mobbing scale (Einersen and Helga, 2004) have been used. The obtained data were analyzed by SPSS (11), a software package. According to the results, it has been found that between the perception of climate of the employees and the mobbing there is a negative way relationship.

Keywords: Mobbing, Psychological Violence at Workplace, Harassment, Perception of Organizational Climate


Örgüt İklimi ve İşyerinde Psikolojik Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
 
Günümüzde iş dünyası, kültürel ve sosyal değişimlerin hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabet duygusunun yoğun olarak algılandığı bir durum sergilemektedir. Yaşanan bu hızlı değişim, örgüt içinde bireysel performansın öne çıkmasına ve çalışanların işlerini koruyabilmek için büyük çabalar harcamasını gerektirmektedir. Çalışanların harcadığı çaba, örgüt içinde rekabet hırsını daha da artırdığı için örgüt içi çatışmalar artmaktadır. Yaşanan bu çatışmalar kimi zaman örgüt performansını artırdığı için olumlu görünürken, kimi zamanda çalışanlar arasında çok ciddi, olumsuz davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çalışma hayatında görülen bu olumsuz davranışların başında yabancı yazında mobbing adı verilen psikolojik yıldırma gelmektedir. Psikolojik yıldırma bir veya birkaç kişi tarafından, diğer kişi veya kişilere, sistematik biçimde düşmanca ve ahlak dışı uygulamalar olarak tanımlanmaktadır (Leymann,1996). Bu şekilde kişinin kendini savunmasız hissedip yalnızlaştırılması amaçlanmaktadır. Özellikle rol çatışmasının yüksek, işle ilgili kararlara katılma düzeyinin düşük, örgütsel bağlılığın zayıf ve örgüt iklimi algısının olumsuz olduğu iş ortamında psikolojik yıldırmanın yoğun olarak yaşandığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda ilkokul ve ortaokullar da görev yapmakta olan öğretmenin örgüt iklimi algıları ve psikolojik yıldırma davranışları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ayrıca psikolojik yıldırma davranışlarının çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, okuldaki görev süresi, eğitim durumu) farklılaşmasına bakılmıştır. Çalışma Batman ve İstanbul İllerinde bulunan ilkokul ve ortaokullar da görev yapmakta olan 361 öğretmenle yürütülmüştür. Verileri toplamak amacı ile kişisel bilgi formu, örgüt iklimi ölçeği (Yahyagil,2003;Litwin and Stringer;1996) ve psikolojik yıldırma ölçeği (Einarsen and Helge,2004) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların örgütsel iklim algısı ile işyerinde psikolojik yıldırma oluşumu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İşyerinde Psikolojik Yıldırma, Psikolojik Şiddet, Örgüt İklimi Algısı


Detail

CONTENT