TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Yunus BIYIK, Tuğçe ŞİMŞEK, Alptekin SÖKMEN
The Mediating Role of Organizational Commitment on the Effect of Ethical Climate on Job Satisfactıon and Turnover Intention: Research on a Holding's Managers
 
Ethical climate have been the subject of many studies in the literature due to having a structure that can give direction to employee behaviors and having a significant relationship with both positive and negative working outputs. In many of the studies, ethical climate has been shown to have significant and positive impact on organizational performance, intellectual capital, trust to manager, job satisfaction, organizational commitment, organizational trust and individual performance. On the other hand, some findings have also seen that positive perceptions of ethical climate reduces interpersonal conflict, emotional burnout, turover intention, absenteeism and role stress. As seen, the relationship between ethical climate and many positive or negative variables have been investigated. However, the number of studies which investigates the mediating role of organizational commitment on the effect of ethical climate on job satisfaction and turnover intention is very limited. Another distinctive feature of this study is that for directly managers. As known a significant proportion of the researchs conducted to employees and very few of them directly target managers. The main purpose of the study is to reveal the mediating role of organizational commitment on the effect of ethical climate on job satisfaction and turnover intention. In this context, in order to reveal the relationship and the impact of that, an empirical research was conducted for managers at headquarters of a holding company in Ankara. The results provided that, ethical climate have significant and positive relation with organizational commitment and job satisfaction. At the same time significant and negative correlation was detected between ethical climate and turnover intention. Moreover ethical climate was explained a significant part of organizational commitment, job satisfaction and turnover intention. In the study two different models has been established to determine the mediating role of organizational commitment. According to the first model organizational commitment has no mediating effect on the effect of ethical climate on turnover intention. But according to the second model organizational commitment has complete mediating effect on the effect of ethical climate on job satisfaction.

Keywords: Ethical Climate; Organizational Commitment; Job Satisfaction; Turnover Intention; Managers


Etik İklimin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma
 
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algısının kişilerarası çatışma, duygusal tükenme, işten ayrılma niyeti, işe devamsızlık ve rol stresi gibi davranışları azalttığına dair bir takım bulgular da ortaya konulmuştur. Görüldüğü gibi etik iklimin pozitif veya negatif anlamda birçok değişkenle ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte araştırma konumuzu da oluşturan etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolünü ele alan çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu araştırmanın diğer bir ayırt edici özelliği ise, doğrudan yöneticilere yönelik olmasıdır. Bilindiği üzere gerçekleştirilen araştırmaların önemli bir kısmı çalışanlara yönelik olmakla birlikte doğrudan yöneticileri hedef alan çalışmalara oldukça az rastlanılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da, etik iklimin yöneticilerin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracılık rolünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda söz konusu etkinin ve ilişkinin ortaya konulması için bir holdingin Ankara’da bulunan merkezindeki yöneticilere yönelik olarak ampirik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan etik iklim ile hem örgütsel bağlılık, hem de iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki; etik iklim ile işten ayrılma niyeti arasında ise negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca etik iklimin; örgütsel bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin önemli bir kısmını açıkladığı da görülmüştür. Örgütsel bağlılığın aracılık rolünü tespit etmek amacıyla çalışmada iki ayrı model oluşturulmuştur. Birinci modele göre örgütsel bağlılığın; etik iklimin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinde aracılık etkisi bulunmamaktadır. İkinci modele göre ise örgütsel bağlılığın, etik iklimin iş tatmini üzerindeki etkisinde tam bir aracı etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etik İklim; Örgütsel Bağlılık; İş Tatmini; İşten Ayrılma Niyeti, Yöneticiler


Detail

CONTENT