TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Mustafa YURTTADUR, Ekrem SÜZEN, Cebrail YAKIŞIR, Enver KALDIRIM
An Analysis of the Role of Organizational Commitment in the Relation Between Perceived Organization Climate With Employees Work Performance: A Research on Banking Sector
 
The purpose of this research is to detect relationship between organizational climate perceived by employers working in branches of banks and their work performances and its effects over work performance and to evaluate intervening variable role of organizational commitment perceived by employers in relationship between organizational climate and work performance. For this purpose, primarily notions in the research have been defined and relationships among notions have been tried to be supported with initial researches thanks to literature review conducted. Hypotheses of the research have been developed by creating the institutional frame. As a result of analyses conducted, it has been detected that employers’ positive organizational climate perceives are positively and meaningfully related to the level of work performance and organizational climate is are positively and meaningfully related to perceive of commitment. In addition, it has been seen that in relationship between organizational climate and work performance, organizational commitment perceives of employers have a regulatory variable role and have a meaningful regulatory effect in this relationship. At the end of the research, some boundnesses that may primarily be put forward have been mentioned and some suggestions have been tried to be brought forward pursuant to research findings.

Keywords: Organizational Climate, Organizational Commitment, Work Performance, Banking Sector


Algılanan Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılığın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
 
Bu çalışmanın amacı, banka kurumlarında görev yapan çalışanların algıladıkları örgütsel iklimin iş performansları ile ilişkisini ve iş performansı üzerindeki etkisini tespit etmek ve örgütsel iklim ile iş performansı arasındaki ilişkide çalışanların algıladıkları örgütsel bağlılığın ara değişken rolünü değerlendirmektir. Bu amaçla, öncelikle çalışmada yer alan kavramlar tanımlanmış, yapılan literatür incelemesi ile kavramlar arasındaki ilişkiler öncül çalışmalar ile desteklenmeye çalışılmıştır. Kuramsal çerçevenin oluşturulması ile araştırmanın hipotezleri geliştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde çalışanların olumlu örgüt iklimi algılamalarının iş performansı düzeyi ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkili olduğu ve örgüt ikliminin örgütsel bağlılık algısı ile anlamlı ve pozitif ilişkide olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, örgüt iklimi ve iş performansı arasındaki ilişkide çalışanların örgütsel bağlılık algılarının düzenleyici değişken rolüne sahip olduğu ve bu ilişkide anlamlı bir düzenleyici etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonucunda öncelikle öne sürülebilecek olan birtakım sınırlılıklardan söz edilmiş ve araştırma bulgularına dayanarak öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt İklimi, Örgütsel Bağlılık, İş Performansı, Banka Sektörü


Detail

CONTENT