TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ayşegül ÇARKCI, Göksel ATAMAN
Impact of the Board Structure on Financial Performance by Stewardship Theory Perspective
 
The impact of the financial performance of the board structure is the focus of attention for many researchers. In the studies conducted in Turkey, the relationship between board structure and performance is mostly explained by agency theory perspective. In order to offer a different perspective from the literature, this study examines impact of the board structure on financial performance by agency theory perspective. At the same time, considering the context of Turkey ranked among developing countries, the question " either stewardship theory or agency theory explains board structure better" is meant to be answered. To achieve this goal, the research hypotheses developed from stewardship theory perspective in the light of secondary data obtained from 236 firms listed in the Public Disclosure Platform, a set of control variables taken into account, were tested with hierarchical regression analysis. Control variables are composed of firm size, sector, the share of the company's CEO, the share of insider director in the company except the CEO, proportion of female members and proportion of the same surname members in the board, the share of the largest shareholder in the company, the share of institutional investors and firm age. As a company performance indicators (ROA-Return on assets, ROE-Return on equity and ROS-Return on sales) three variables were used. The independent variables of the study is composed of proportion of inside director, CEO duality, board size, average age and average tenure. After the analysis, it was found assumptions of the agency theory more descriptive than stewardship theory for Turkey.

Keywords: Board Structure, Stewardship Theory And Agency Theory, Financial Performance, Hierarchical Regression Analysis


Temsil Kuramı Bakış Açısıyla Yönetim Kurulu Yapısının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi
 
Yönetim kurulu yapısının finansal performans üzerindeki etkisi pek çok araştırmacı için ilgi odağı olmaktadır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda yönetim kurulu yapısı ve performans arasındaki ilişki çoğunlukla vekalet kuramı bakış açısı ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu çalışma, literatürden farklı bir bakış açısı sunmak amacıyla yönetim kurulu yapısının finansal performans üzerindeki etkisini temsil kuramı bakış açısıyla incelemektedir. Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye bağlamı dikkate alındığında, temsil kuramı mı yoksa vekalet kuramı mı yönetim kurulu yapısını daha iyi açıklamaktadır sorusu yanıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere temsil kuramı bakış açısıyla geliştirilen araştırma hipotezleri Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan 236 firmadan elde edilen ikincil veriler ışığında, birtakım kontrol değişkenleri de göz önünde bulundurularak, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Kontrol değişkenleri, firma büyüklüğü, firmanın faaliyette bulunduğu sektör, icra kurulu başkanı-CEO’nun şirketteki toplam payı, CEO dışında şirketteki iç yöneticilerin toplam payı, yönetim kurulunda yer alan kadın üye ve aynı soyadlı üye oranı, şirketteki en büyük hissedarın ve kurumsal yatırımcıların payı ve firma yaşından oluşmaktadır. Firma performans göstergeleri olarak muhasebe temelli üç değişken (Aktif kârlılık oranı-ROA, Öz Sermaye Karlılık oranı-ROE ve Satış kârlılık oranı-ROS) kullanılmıştır. Çalışmanın bağımsız değişkenlerini ise iç yönetici oranı, CEO ikiliği, yönetim kurulu büyüklüğü, ortalama yaş ve ortalama görev süresi oluşturmaktadır. Yapılan analiz sonucunda vekalet kuramının varsayımlarının Türkiye bağlamı için daha açıklayıcı olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Kurulu Yapısı, Temsil Kuramı, Vekalet Kuramı, Finansal Performans, Hiyerarşik Regresyon Analizi


Detail

CONTENT