TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Cem Harun MEYDAN, Memduh BEGENİRBAŞ, Muharrem TUNA
The Effect of an Individual's Self-Construal on Self-Leadership Behavior
 
In this study, the effect of an individual’s self-construal on self-leadership is examined. In this context, it is tried to reveal the relations among the three sub-dimensions of self-construal and four sub-dimensions of self-leadership. The study was conducted through data collected from 322 individuals studying at tourism faculty of a university. The relations between variables are presented by correlation and effects by regression analyses. The validity of scales are measured with structural equation model (AMOS 21). As a result of the findings, it is seen that individual’s self-construal has significant effects on their self-leadership.

Keywords: Self-Construal, Self-Leadership


Bireyin Benlik Kurgusunun Öz Liderlik Davranışına Etkisi
 
Bu çalışmada, bireyin benlik kurgusunun onun öz liderliğine olan etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda, benlik kurgusunun üç alt boyutu ile öz liderliğin dört alt boyutu arasındaki ilişkiler ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma, bir üniversitenin turizm fakültesinde öğrenim gören 322 bireyden toplanan veri üzerinden gerçekleştirilmiştir. değişkenler arası ilişkiler korelasyon, etkileri ise regresyon analizleri ile ortaya konurken, değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması esnasında yapısal eşitlik modelinden (AMOS 21) yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, genel olarak bireylerin benlik kurgusunun onların öz liderlikleri üzerinde etkileri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Benlik Kurgusu, Öz Liderlik


Detail

CONTENT