TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Himmet KARADAL, Turgut Emre AKYAZI, Gözde SUNMAN, Kübra GÜVENÇ
A Research on the Moderating Role of Organizational Commitment on the Effect of Empowerment on Whistleblowing
 
In today’s knowledge society, organizations that are aware of the importance of human resources and are able to manage it effectively are more likely to have competitive advantage against their opponents. Empowerment is defined as “the development of feeling of self-efficacy in employees through determining the factors that cause the feeling of weakness and eliminating that feeling by organizational practices intended to strengthen the feeling of efficacy (Conger and Kanungo, 1988: 471). Besides, the employees are able to undertake responsibility and authorization related to the specific duties and feel the freedom to make their own decisions regarding the job. Hence, an employee with high organization commitment will have a happier and more peaceful work environment and work for the organization’s interests, and therefore s/he will be proud of being a member of that organization (Doğan and Demiral, 2009: 47). Likewise, employees with high organization commitment are expected not to avoid conveying unethical actions to their superiors in order to protect organizational interests. In this respect, the purpose of this study is to determine whether empowerment and organizational commitment has an effect on employees’ whistleblowing behavior. The literature review has revealed that there is plenty of research on empowerment and organizational commitment. However, no studies that elaborate on the moderating effect of organizational commitment on the relationship between empowerment and whistleblowing have been found in the literature. Consequently, this study is expected to contribute to relevant literature. The data of the study were obtained from a firm that operates in the food sector and is located in Nevşehir Organized Industrial Site. The firm currently employs 340 people. The findings of the study revealed that empowerment has a positive and meaningful effect on whistleblowing behavior (R= 0,403, p= 0,000). In addition, it was also found out that organizational commitment has a moderating role on the relationship between empowerment and whistleblowing.

Keywords: Empowerment, Organizational Commitment, Whistleblowing, Moderation, Organized Industrial Zone


Personel Güçlendirmenin İhbarcılığa Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma
 
Günümüz bilgi toplumunda, insan kaynaklarının öneminin bilincinde olup onu en iyi şekilde yöneten ve geliştiren örgütlerin rakiplerine üstünlük sağlama şansının daha yüksek olacağı açıktır. Personel güçlendirme “güçsüzlük duygusunu besleyen unsurların belirlenmesi ve o unsurların yeterlik duygusunu güçlendirmeye yönelik örgütsel uygulamalar yoluyla ortadan kaldırılması sonucunda işgörenlerde öz yeterlik duygusunun geliştirilmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır (Conger ve Kanungo, 1988: 471). Ayrıca, personel güçlendirme ile işgören görevle ilgili sorumluluk ve yetki üstlenerek, kendi işi ile ilgili kararlar alabilme özgürlüğüne sahip olabilmektedir. Bu durum örgütte çalışanın etkinliğinin artmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, örgütsel bağlılığa sahip olan bir çalışan örgütte daha mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olacağı için örgüt yararına çalışarak, örgütün üyesi olmaktan da gurur duyacaktır (Doğan ve Demiral, 2009: 47). Nitekim örgütsel bağlılık düzeyi yüksek olan işgörenlerin, örgütün çıkarlarını korumak amacı ile üstlerine etik dışı olayları iletmekten de kaçınmaması gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık kavramlarının çalışanların ihbarcılığı (whistleblowing) üzerinde etkisinin olup olmadığını analiz etmektir. Yapılan alan yazın taramasında personel güçlendirme ve örgütsel bağlılık kavramları üzerine birçok çalışma bulunmakla birlikte, bu kavramların ihbar davranışı ile ilişkisini inceleyen çalışmaların kısıtlı olduğu tespit edilmiştir. Personel güçlendirmenin ihbar davranışına etkisinde, örgütsel bağlılığın aracılık rolünü ele alan çalışmaya yazında rastlanamamıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın ilgili yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın verileri Nevşehir ili Organize Sanayi Bölgesi’nde gıda sektöründe faaliyet gösteren 340 çalışana sahip bir işletmeden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, personel güçlendirmenin ihbar davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamı bir etkisi olduğu belirlenmiştir (R= 0,403, p= 0,000). Ayrıca, personel güçlendirme ile ihbarcılık arasındaki ilişkide örgütsel bağlılığın kısmi aracılık rolü bulunduğu da çalışma bulguları arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık, İhbarcılık, Aracılık, OSB


Detail

CONTENT