TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Zafer AYKANAT, Tayfun YILDIZ
Examining the Evolvement of Entrepreneurship Papers in Management Literature Using Bibliometric Analysis and Scientific Mapping Methods
 
This study aims to investigate the evolvement process of the concept of entrepreneurship worldwide from 1970 to up till now. The study analyzes and interprets how entrepreneurship studies change and evolve using bibliometric analysis and scientific mapping method. On the one hand, bibliometric analysis involves detailed information about scientific papers including the origin country, author(s), cooperation between authors, citations, references, institutions, and publication year. On the other hand, scientific mapping is a method that concentrates to determine the specific research areas of a scientific field and the evolvement process of the underlying areas. In other words, the purpose of scientific mapping is to depict the structural and dynamic appearance. This study shows how many scientific papers were published in Web of Science (WoS) database between the sample period of 1970-2015 and exhibits the distribution of the corresponding papers regarding the scope of journals and keywords. Thus, this paper aims to put forward the subject differentiation affecting entrepreneurship related papers in management literature. Results reveal that there was an increase on the number of publications after 2006. Regarding a country-based observation, the US and the UK ranked first and second with 2,637 and 1,081 scientific papers, respectively, whereas China takes the third place with 566 scientific papers. Particularly, Turkey takes 26th place with 78 scientific papers which refers to 0.97% share of all papers worlwide. A scientific mapping approach with respect to two different periods between 2001-2015 indicates the appearance of a thematic change. This thematic change has been emerged as the prominence and and draw back of some associated papers.

Keywords: Bibliometric Analysis, Scientific Mapping Method, Management, Entrepreneurship


İşletme Yazınındaki Girişimcilik Çalışmalarının Gelişiminin Bibliyometrik Analiz ve Bilimsel Haritalama Yöntemleriyle İncelenmesi
 
Bu çalışma ile 1970’den günümüze dünyada işletme alanındaki, girişimcilik çalışmalarının gelişimini araştırmak amaçlanmıştır. İşletmede alanında girişimcilik çalışmalarının nasıl değişip gelişim gösterdiğini, bibliyometrik analiz ve bilimsel haritalama yöntemleriyle yapılmış elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Bibliyometrik analiz, bilimsel yayınların üretildikleri ülkeleri, yazarları, yazarlar arası işbirliğini, atıfları, kaynakları, kurumları, yayın yılları gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bilimsel haritalama ise, bir bilimsel alanın sınırlandırılmış araştırma alanları ile ve bu alanların evrimsel gelişimini saptamak için odaklanmış bir yöntemdir. Başka bir deyişle, bilimsel haritalamanın amacı bilimsel araştırmanın yapısal ve dinamik görüntüsünü göstermeyi amaçlamaktadır. İşletmede alanındaki girişimcilik çalışmalarının 1970-2015 döneminde Web of Science (WoS) veri tabanında kaç makale yayımlandığı gösterilmiş ve bu makalelerin, dergi konu başlıklarına göre, anahtar kelimeler esas alınarak konulara göre dağılımlarının ne olduğu ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle işletmede alanında girişimcilik çalışmalarının gelişimine etki eden konulardaki farklılıkları ortaya konulabilecektir. Araştırmada 2006 yılı sonrasında yayın sayılarında artış yaşandığı gözlenmiştir. İşletme yazınında ki girişimcilik çalışmalarına ülkeler bazında bakıldığında, en çok yayının 2.637 yayın ile ABD birinci sırada, 1.081 yayın ile İngiltere ikinci sırada iken Çin 566 yayın ile üçüncü sıradadır. Ancak Türkiye toplam 78 yayın ile 26. Sırada ve dünya yayın sayısının %0,97’sini oluşturmaktadır. Farklı iki dönemlere ayrılarak yapılan bilimsel haritalama ile özellikle 2001-2015 dönemine bakıldığında tematik değişim ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tematik değişim, genel olarak birbirleriyle ilişkili çalışma alanlarını bazılarının öne çıkması bazılarının ise gerilemesi suretiyle gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Bilimsel Haritalama Analizi, İşletme, Girişimcilik


Detail

CONTENT