TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

İzzet GÜMÜŞ, Mehmet Sinan TAM, Burcu AYDIN
The Effect of Social Media on Employees Perception of Psychological Empowerment
 
In recent years, social media is one of the most common instruments which plays an important role in our lives. Generally, studies on social media concerns the structure of social media or items that are the subject of social media. This study, by defining social media users, aims to analyze what kind of activities they take part in actively, in the context of university workers. The number of individuals using social media are gradually increasing. The main hypothesis of this study is that, the perception of psychological empowerment of the individuals who take part in these platforms plays an active role in presenting their organizational commitment. The aim of the study is to identify whether social media affect the perceptions of psychological empowerment of employees. For this study, the influence social media on the relevant dimensions of the perception of psychological empowerment (meaningfulness, competence, self-determination, impact) of the faculty and staff of Istanbul Gelişim University, whom are selected by purposive sampling, via survey method. The main result is that, there is a relation between active or passive use of social media and the perception of psychological empowerment. Findings that are obtained by the results of regression analyses which are conducted concomitantly with the factor and reliability analyses reveal that social media, as an advantage of the advancement and proliferation of technology and the convenience that technological devices provide, have an impact on the relevant dimensions of the perception of psychological empowerment in various degrees To measure “psychological empowerment”, Spreitzer’s Psychological Empowerment Scale (PES) is used. Findings are analyzed via SPSS 16.0 in the framework of the theses that take place in the literature.

Keywords: Social Media, Psychological Empowerment Scale, İstanbul Gelişim University


Sosyal Medyanın Çalışanın Psikolojik Güçlendirme Algısı Etkisi
 
Sosyal medya son dönemlerde hayatımızın odağında yer almayı başaran en yaygın araçlardan biridir. Sosyal medyayla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar genellikle bu mecranın yapısı veya buraya konu olan objelerle ilgilidir. Yapılan araştırma; sosyal medya kullanıcılarını tanımlayarak ne tür faaliyetlerde aktif bir şekilde rol aldıklarını, üniversite çalışanları nezdinde irdelemeyi konu edinmektedir. Sosyal medyaya (b)ağlı bireylerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu mecrada yer edinen ferdlerin psikolojik güçlendirme algısının, kurumsal bağlamda aidiyetlerini ortaya koymakta etkin bir rol oynadığı araştırmanın temel hipotezini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmanın amacı; sosyal medyanın çalışanın psikolojik güçlendirme algısı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını bulgulamaktır. Amaçlı örneklem yoluyla belirlenen İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik ve idari personelin psikolojik güçlendirme algısının ilgili boyutları (anlamlılık, yeterlilik, öz farkındalık, etki) üzerindeki sosyal medya etkisi, anket tekniğiyle ölçümlenmiştir. Ortaya çıkan en temel tez ise aktif ve pasif sosyal medya kullanımının psikolojik güçlendirme algısı ile ilişikli olduğu düşüncesidir. Yapılan faktör ve güvenirlilik analiziyle beraber gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçlarıyla elde edilen bulgular da ise, teknolojinin gelişmesi, yaygınlaşması ve teknolojik aletlerin sağladığı kolaylıkların bir getirisi olarak sosyal medyanın, bireyler üzerindeki psikolojik güçlendirme algısının ilgili boyutlarında farklı değerlerde etkisinin olduğu görülmektedir. Araştırmada psikolojik güçlendirme algısının ölçülmesi için Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen “Psikolojik Güçlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 16.0 sayısal programına aktarılarak literatürün öne sürdüğü tezler çerçevesinde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Psikolojik Güçlendirme Ölçeği, İstanbul Gelişim Üniversitesi


Detail

CONTENT