TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Taylan ZEYREK, İdil IŞIK
Training Need Analysis in the Organizations: An Assessment in Terms of Data Collection Methods
 
Training and development functions gain a more important position in the organisations day by day. Training need analysis plays a key role in structuring and applying the training processes. When the approaches of need analysis are examined, it is observed that common titles like subject and reason of the need, target groups, and reporting exist in many approaches. The data collection methods which are used for need analysis show differences according to the approach adopted. In this study, the aim is to examine the training need analysis in terms of two different methods. For this purpose, training need analysis was performed with two different approaches, and the results have been compared in terms of the perception of the participants. The study was performed with the employees from different layers of the organization with the qualitative methods such as interviews, focus group study, and the quantitative method like questionnaire, and tests. The questionnaire, interview and focus group study that are defined as the classical methods were used in the first study; and a psychometric test that is defined as modern method was used in the second study; and then the results from both analysis were compared. No prominent difference was found between these methods according to perceptions of the participants in the study.

Keywords: Training Need Analysis, Analysis Methods, Addie (Analysis, Design, Development, İmplementation, Evaluation) Model, Organization Analysis, Task Analysis, Person Analysis, Psychometric Test, Competencie


Organizasyonlarda Eğitim İhtiyaç Analizi: Veri Toplama Yöntemleri Açısından Değerlendirme
 
Eğitim ve gelişim fonksiyonu kurumlar içinde gittikçe daha önemli bir konuma yerleşmektedir. Kurum içerisindeki eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek için uygulanan eğitim ihtiyaç analizi, gün geçtikçe sayısı artan kurum içi eğitimlerin yapılandırılmasında ve uygulanmasında anahtar rol oynamaktadır. Geçmişten bugüne analiz yaklaşımları incelendiğinde, ihtiyacın konusu ve nedeni, hedef kitle ve raporlama gibi ortak başlıkların birçok yaklaşımda yer aldığı görülmektedir. Analiz için kullanılan veri toplama yöntemleri, benimsenen yaklaşıma göre farklılık göstermektedir. Bu çalışmada, organizasyonlarda gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizinin iki farklı yöntem açısından incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla iki farklı yaklaşım ile eğitim ihtiyaç analizi gerçekleştirilip sonuçlar katılımcı algısı açısından karşılaştırılmıştır. Organizasyonda farklı görev ve seviyelerde olan çalışanlarla gerçekleştirilen çalışmada mülakat, odak grup çalışması gibi nitel yöntemler ile anket, test gibi nicel yöntemler uygulanmıştır. İlk çalışmada klasik yöntemler olarak tanımlanan anket, görüşme ve odak grup çalışmaları, ikinci çalışmada modern yöntem olarak tanımlanan psikometrik bir test ve anket kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, iki farklı yöntemle elde edilen eğitim ihtiyaç analizleri paylaşılmıştır. İki yöntemin katılımcı algısı açısından karşılaştırılmasına göre iki yöntem arasında belirgin bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim İhtiyaç Analizi, Analiz Yöntemleri, Organizasyon Analizi, Görev Analizi, Kişi Analizi, Psikometrik Test, Yetkinlikler


Detail

CONTENT