TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Ümmü Gülsüm KAHRAMAN, Fatih TOPÇUOĞLU, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
The Issues Which Are Encountered by Kosgeb Entrepreneurship Supported Women Entrepreneurs: A Study on the Isparta Province
 
Substantiating economic, social and juridical improvements in our country and in World brought the women to a position of inseparable part of the business life. The communal roles of the women differ day by day with those improvements. Women began to take their places in working life depand in upon these changes. The participatipation of the women, who constitute half the wold’s population and potential work force and have tostay out of the working life due to gender-based obstacles, on the economy building their own business declines the unemployment and significantly support the economical sport. In this direction, purpose of this study is to detect the current entrepreneurship activities of living in center of Isparta and women entrepreneurship in support of KOSGEB, invastigate the problems in entrepreneurship, to identify the factors affecting the success or failure in entrepreneurship and offer solutions aimed at the problems identified in the guidance of the finding acquired. In this study, entrepreneurship, women’s entrepreneurship and KOSGEB drawn frame on the support of entrepreneurship. Then, KOSGEB focused on entrepreneurship by supporting the women who opened their operation. Method was used to study in-depth interview sand involved in 28 women entrepreneurs. As a result of there search showed that although the some offices registered on the women the manager is another person. Most of the women was become entrepreneur because of the economic reason and get in formal help about entrepreneurship and most of them graduated from university. Despite the high educational levels of women entrepreneurs, there is no culture of entrepreneurship in Isparta. Generally, being married do not effect the women entrepreneurs. But entrepreneurs in the number of children, negative impact on entrepreneurship.

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, KOSGEB


KOSGEB Girişimcilik Desteği Alan Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta İli Üzerine Bir Araştırma
 
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Karşılaştıkları cinsiyet temelli engeller sebebiyle çalışma hayatının dışında kalan kadınların kendi işini kurarak hayata katılmaları işsizliği azaltmakta ve ekonomik büyümeyi önemli ölçüde desteklemektedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmanın amacı; Isparta il merkezinde yaşayan ve KOSGEB girişimcilik desteği alan girişimci kadınların; mevcut girişimcilik faaliyetlerini tespit etmek, girişimcilik faaliyetinde bulunurken karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada; girişimcilik, kadın girişimciliği ve KOSGEB'in girişimcilik desteği üzerine genel çerçeve çizildikten sonra Isparta ili merkezinde KOSGEB'den girişimcilik desteği alarak kendi işletmesini kuran kadın girişimciler üzerinde durulmuştur. KOSGEB Isparta Hizmet Merkezi Müdürlüğü'ne kayıtlı ve Isparta merkezde faaliyet gösteren kadın girişimci sayısı 35'tir. Araştırmada bu 35 kadından 28'ine ulaşılabilmiş ve derinlemesine mülakat yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi ile veriler yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda bazı iş yerlerinin kadının üzerine kayıtlı olmasına rağmen, işi yönetenin başka biri olduğu gözlemlenmiştir. Girişimci kadınların eğitim seviyelerinin düşük olmamasına rağmen Isparta'da henüz girişimcilik kültürünün gelişme aşamasında olduğu görülmüştür. Evli olup olmamak kadınların girişimcilik faaliyetini etkilemezken sahip olunan çocuk sayısı arttıkça girişimcilik faaliyetinin de düşüş gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, KOSGEB


Detail

CONTENT