TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Daghan DOGAN, Hayriye Senem GOL BESER
Classification of Characteristics of Project Managers of a Government Research Center in Turkey
 
The purpose of this study is to classify the characteristics of project managers of a government research center in Turkey. The traits identified in the literature were condensed into seven distinct skills and attributes: leadership ability, communication skill, decision making skill, administrative skill, coping ability, analytical thinking, and technical competence. The importance of this study theoretically, is to state characteristics and classification of project managers of a government research center in Turkey. Since project management literature mainly deals with selection criteria and performances of project managers, this study is important to close the gap in the literature. In this study, descriptive research is used as a pre-cursor to quantitative research designs, and sampling unit will be among the project managers working in state agencies, and in the research and development center. Data are collected through quantitative methods employing systematic standardized approach via survey. The results taken from the questionnaires are evaluated by SPSS 23.0 for windows statistics software. Data analysis included frequency tables of demographic properties of participators, factor analysis, validity and reliability tests, correlation, T-Test and one-way ANOVA. The results of the analysis will shed light for future studies on the comparison of project management personal attributes in different sectors.

Keywords: Research and Development, Project Manager, Personal Attributes, Classification, State Agency


Türkiye’de Devlet Kurumunda ARGE’de Çalışan Proje Müdürlerinin Kişisel Özelliklerinin Sınıflandırılma
 
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de devlet kurumunda araştırma geliştirme sektöründe çalışan proje müdürlerinin kişisel özelliklerinin sınıflandırmasını yapmaktır. Tanımlanan bu karakteristik özellikler yedi farklı beceri ve nitelikte yoğunlaşmış olup bunlar: liderlik yeteneği, iletişim becerisi, karar verme becerisi, idari beceri, baş edebilme yeteneği, analitik düşünme yeteneği ve teknik yetkinliktir. Literatürdeki çalışmalar ağırlıklı olarak proje müdürlerinin seçim kriterleri ve performansları üzerinde durmuştur. Bu çalışma ise literatürdeki çalışmalardan farklı olarak devlet kurumunda araştırma geliştirme sektöründe çalışan proje müdürlerinin karakteristik özelliklerini ortaya koyarak çalışılan kurumla proje müdürünün karakteristiği arasındaki ilişkiyi literatüre katmayı hedeflemektedir. Bu anlamda bu çalışmada proje müdürlerinin hem kişisel özellikleri hem de mesleki özellikleri incelenmiştir. Bu çalışmada nicel bazlı araştırma tasarımlarına öncülük edecek tanımlayıcı bir çalışma yürütülecek olup, devlet kurumunda araştırma geliştirme sektöründe çalışan proje müdürleri arasında örnekleme yapılmıştır. Örneklenen proje müdürlerinden elde edilen cevaplar SPSS 23.0 istatistik yazılımı ile tanımsal istatistik, faktör, güvenilirlik, korelasyon, T-Test ve Anova analizlerine konulmuştur ve karakteristik sınıflandırma için sonuçlar elde edilmiştir. Böylece özel bir örnekleme grubu kullanılarak genel bir istatistik sonuç ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, daha sonra devlet kurumunda araştırma geliştirme sektöründe çalışan proje müdürlerinin karakteristik özelliklerini ortaya çıkarıp özel sektör araştırma geliştirme sektöründe çalışan proje müdürleri ile karşılaştırma olanağı sağlayarak gelecekteki çalışmalara örnek teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Araştırma Geliştirme, Proje Müdürü, Kişisel Özellikler, Sınıflandırma, Devlet Kurumu


Detail

CONTENT