TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Tahsin AKÇAKANAT , Ömer Lütfi ANTALYALI
Do Students Need Academic Anxiety and Motivation for Success?
 
In this study, the relation between school success and academic anxiety and motivations of health management students are researched. The sample of the research consists of 102 first grade students of Süleyman Demirel University at Health Management Deparment. In the study “Academic Motivation Scale” which is developed by Vallerand at al (1992) and of which adaptation to Turkish is made by Karagüven (2012) is used with the purpose of measuring academic motivation level and “Research Anxiety Scale” which is developed by Büyüköztürk (1997) is used to measure academic anxiety level of students. Academic motivation is concluded to be formed by the inner motivation, external motivation, prove oneself and lack of motivation as consequence of the Factor Analysis. As for academic concern, it has resulted in a single factor structure. Academic anxiety level of the participants is determined “low” and they are motivated rather externally. The relationship between school success and research anxiety of students couldn’t have been established. And only inner motivation of all motivation sources is seemed to be related with school success at a certain level.

Keywords: Academic Motivation, Research Anxiety, Academic Achievement


Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var Mı?
 
Bu çalışmada, sağlık yönetimi öğrencilerinin akademik motivasyonları ve akademik kaygıları ile okul başarıları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Araştırmanın örneklemi Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 1. Sınıfında okuyan 102 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerini ölçmek amacıyla Vallerand ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Karagüven (2012) tarafından yapılan “Akademik Motivasyon Ölçeği”; öğrencilerin akademik kaygı düzeylerini ölçmek için ise Büyüköztürk (1997) tarafından geliştirilen "Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği" kullanılmıştır. Faktör Analizi sonucu Akademik Motivasyonun, iç motivasyon, dış motivasyon, kendini ispat ve motivasyonsuzluk boyutlarından oluştuğu sonucuna varılmıştır. Akademik Kaygı ise tek faktörlü bir yapıda sonuç vermiştir. Katılımcıların akademik kaygıları “düşük” seviyede olup daha ziyade dışsal güdülenmektedirler. Öğrencilerin araştırmaya yönelik kaygıları ile okul başarıları arasında ilişki tespit edilememiştir. Motivasyon kaynaklarından da sadece iç motivasyonun belli ölçüde okul başarısı ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akademik Motivasyon, Araştırma Kaygısı, Akademik Başarı


Detail

CONTENT