TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Year:  2016  Volume:   VOL1S1  Area:   

Derya ÖZTÜRK, Züleyha YILMAZ
The Role of Eco-Efficiency in Competitive Advantage Of Businesses
 
Especially in recent years, parallel to the developments in technological fields accelerating globalization has brought about competition between businesses. Henceforward, they found themselves faced with the pressure of not only national competitors but also international competitors. To respond promptly to competitors in a competitive environment, to meet ever-changing customer expectations, and to use existing resources efficiently were forced businesses to create competitive advantage. The competitive advantage can shape depending on the decline in the costs and variety of the products. It is seen that, eco-efficiency and the impact of it to create competitive advantage are among the important issues for both businesses and researchers in these days. In this regard, to draw attention to the issue of creating a competitive advantage is intended through a study about the importance of eco-efficiency practices on the creation of competitive advantage for businesses. Thus, it is aimed that businesses in Turkey to have the stronger competition opportunities in both national and international market. First of all, in this study they are explained to the concept of competition, competitive advantage, and eco-efficiency, after the importance of the eco-efficiency on the creation of competitive advantages is emphasized. In this study, the case study method, which is one of the qualitative research methods was used as data collection tools. Web pages of the 34 business in Turkey and the world engaged eco-efficiency practices were examined between January 1, 2016 and February 10, 2016 by using content analysis method. As a result of this research, it was found that these businesses gained cost advantages by reducing the use of natural resources, water and electricity consumption with eco-efficiency practices, and also they were be more competitive in terms of differentiation strategies in marketing through the reduction of CO2 emissions, waste management and prevention of pollution.

Keywords: Production Costs, Competitive Advantage, Eco-Efficiency


İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Eko-Verimliliğin Rolü
 
Özellikle son dönemlerde yaşanan teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak hız kazanan küreselleşme işletmeler arası rekabeti de beraberinde getirmiştir. Artık işletmeler kendilerini sadece ulusal rakiplerinin değil uluslararası rakiplerinin de baskısıyla karşı karşıya bulmuşlardır. Rekabet ortamında rakiplere zamanında karşılık verebilmek, sürekli değişen müşteri beklentilerini karşılayabilmek ve mevcut kaynakları daha etkili bir şekilde kullanabilmek işletmeleri rekabet avantajı yaratmaya zorlamıştır. Rekabet avantajı maliyetlerdeki düşüşlere ve ürünlerin farklılaşmalarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Eko-verimlilik ve bunun rekabet avantajı yaratmadaki etkisinin, gerek günümüz işletmecileri ve gerekse araştırmacılarının önemle üzerinde durdukları konular arasında olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, işletmeler açısından eko-verimliliğin rekabet avantajı yaratmadaki önemini inceleyen bir çalışma yaparak, eko-verimlilik uygulamaları ile rekabet avantajı yaratılması konusuna dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Böylece, Türkiye’deki işletmelerin hem ulusal hem de uluslararası pazarda daha güçlü rekabet olanaklarına sahip olmaları hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikle; rekabet, rekabet avantajı ve eko-verimlilik kavramları açıklanmış, ardından eko-verimliliğin rekabet avantajı yaratmadaki önemi vurgulanmıştır. Bu çalışmada araştırma metodu olarak nitel veri toplama araçlarından biri olan örnek olay incelemesi metodu kullanılmıştır. Dünya’da ve Türkiye’de eko-verimlilik uygulaması yapan 34 işletmenin web sayfaları 1 Ocak 2016 - 10 Şubat 2016 tarihleri arasında içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda bu şirketlerin eko-verimlilik uygulamaları ile doğal kaynak, su ve elektrik tüketimini azaltarak maliyet avantajı sağladıkları ve atık yönetimi, kirliliğin önlenmesi, CO2 salınımının azaltılması yoluyla farklılaştırma stratejisi ile pazarlama açısından daha rekabetçi oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Üretim Maliyetleri, Rekabet Avantajı, Eko-Verimlilik


Detail

CONTENT