TR
ISSN: 2149-1348
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:  2016  Sayı :   VOL1S1
Derya ÖZTÜRK, Züleyha YILMAZ
1- İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Eko-Verimliliğin Rolü
  Özet   Tam Metin
Cem Harun MEYDAN, Memduh BEGENİRBAŞ, Muharrem TUNA
2- Bireyin Benlik Kurgusunun Öz Liderlik Davranışına Etkisi
  Özet   Tam Metin
Ceyda YERDELEN KAYGIN, Tuncer YILMAZ, Erdoğan KAYGIN
3- A Study on Determining the Relationship Between Innovations And Financial Performance
  Özet   Tam Metin
Ergun DEMİREL, Dinçer BAYER
4- A Study on Determining the Relationship Between Innovations And Financial Performance
  Özet   Tam Metin
Ayşegül ÇARKCI, Göksel ATAMAN
5- Temsil Kuramı Bakış Açısıyla Yönetim Kurulu Yapısının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Mustafa YURTTADUR, Ekrem SÜZEN, Cebrail YAKIŞIR, Enver KALDIRIM
6- Algılanan Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılığın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Hale Eda AKDURU, Fatih SEMERCİÖZ
7- İşletmelerde Etik Liderlik -Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisi: Uşak İlinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Zehra Nuray NİŞANCI, Nezih Metin ÖZMUTAF
8- An Assessment of High Level Managers’ Experience Spans in Terms of Basic Sectors and Demographics: The Case of USA
  Özet   Tam Metin
Kağan SUSUZ
9- İhracat Aracılık Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
  Özet   Tam Metin
Oya Aytemiz SEYMEN, Taşkın KILIÇ, Oğuzhan KİNTER
10- Örgütsel Körlüğün (Örgüt Miyopisi ) Ayrıntılı Kavramsal Analizi ve Ölçümü: Geliştirilen Bir Ölçek Yardımıyla Değerlendirme
  Özet   Tam Metin
Oğuzhan KİNTER, Oya Aytemiz SEYMEN
11- Örtük Liderlik Kuramı Çerçevesinde Güç Mesafesi ile Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ
12- Sanal Girişim İle Gerçek Kazanıma Yöneliş: Avapreneurship
  Özet   Tam Metin
Yunus BIYIK, Tuğçe ŞİMŞEK, Alptekin SÖKMEN
13- Etik İklimin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma
  Özet   Tam Metin
Kadir KOCKIRAN, Pınar YILDIRIM
14- Are We What We Consume?
  Özet   Tam Metin
Hazal K. ALAY, F. Gülruh GÜRBÜZ
15- Örgüt İklimi ve İşyerinde Psikolojik Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Şerife Alev UYAL, Rukiye ÇELİK
16- Yöneticilerde Hubristik Davranışlara Dair Nitel Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Adnan AKIN, Mahmut ŞAYLIKAY, Mesut BIYAN, İbrahim BOZACI
17- İslam Çalışma Ahlakının Yabancılaşmaya Etkisi
  Özet   Tam Metin
Murat YOLSAL, Ahu Tuğba KARABULUT
18- Kaynakların Özelliklerinin ve Türlerinin Stratejik İşbirliği Türleri Üzerindeki Etkileri
  Özet   Tam Metin
Pınar GÖKTAŞ, Esra ÇETİNCELİ
19- Akademik Personelin Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Lutfiye ÖZDEMİR, R. Vedat SÖNMEZ
20- Örgüt Kültürünün İnovasyon Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ekrem SÜZEN, Işık AKIN
21- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumlara Olan Katkıları Üzerine Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Tamer BOLAT, Yahya KATI
22- İşgörenlerin Politik Becerileri ve Kariyer Başarısı İlişkisi: Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi
  Özet   Tam Metin
Tahsin AKÇAKANAT , Ömer Lütfi ANTALYALI
23- Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var Mı?
  Özet   Tam Metin
Mehtap ARACI
24- Çalışan Yokluğunun Yönetimi: Nedenleri ve Yokluk Sorunlarına Çözüm Önerileri
  Özet   Tam Metin
Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Orhan AKOVA, Suna MUĞAN ERTUĞRAL
25- Türkiye’de Turizm Sektöründe Kadın İstihdamı: İmkanlar ve Engeller
  Özet   Tam Metin
F.Şule KAYA
26- Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Toplumsal Cinsiyet Algısı İlişkisinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Himmet KARADAL, Ahmet Tuncay ERDEM
27- Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algılarının Analizi: Selçuk Üniversitesi Örneği
  Özet   Tam Metin
Harun YILDIZ
28- Pozitif Bir Çalışan Tutumu Olan Psikolojik Sahipliğin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ercan ERGÜN, Muhsin Kürşat ÖRDEK
29- Mobbingin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi
  Özet   Tam Metin
F. Oben ÜRÜ SANI, R. Ayşen WOLFF, Bülent DEMİR
30- Çevresel Determinizmin Stratejik Karar Alma Sürecindeki Rolü
  Özet   Tam Metin
Ayten ÇETİN, Emrah KELEŞ
31- UFRS/TFRS Uygulamalarının Etkilerine Yönelik Bulgu ve Öneriler
  Özet   Tam Metin
Rukiye ÇELİK
32- Yükselen Bir Trend: Gösterişsiz Tüketim Olgusunun Kavramsal Açıdan Değerlendirilmesi
  Özet   Tam Metin
Yunus ZENGİN, Erdoğan KAYGIN
33- Tükenmişlik Sendromu ile Presenteeism (İşte Var Ol(ama)ma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kars SGK Örneği
  Özet   Tam Metin
Daghan DOGAN, Hayriye Senem GOL BESER
34- Türkiye’de Devlet Kurumunda ARGE’de Çalışan Proje Müdürlerinin Kişisel Özelliklerinin Sınıflandırılma
  Özet   Tam Metin
Merve Nur MERT ŞENCAN
35- Türk Tipi Lider Profili: Akademisyenler Üzerinde Nitel Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Oktay YANIK, Atılhan NAKTİYOK, Bülent GÜVEN
36- Örgüt İçi Ahlaki Ortam ve Ahlaki Liderlik
  Özet   Tam Metin
Erdal ŞEN, Emel TOZLU, Hülya ATEŞOĞLU, Ali ÖZDEMİR
37- Yükseköğretim Kurumlarında İş Stresinin, Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Ümit BEHREM, Serdar BOZKURT
38- Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Adalet Algısı Aracılığıyla Üretkenlik Karşıtı Davranışlar Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Hakan ÇELİK, Rıdvan KOCAMAN
39- Betimleyici Normların Çevrimiçi Perakende Mağazalarının Müşteriler Tarafından Kabulü Üzerindeki Etkileri
  Özet   Tam Metin
Melisa Erdilek KARABAY, Meral ELÇİ
40- Etik Liderliğin Tükenmişlik Davranışları Üzerindeki Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Algılama Farklılıkları
  Özet   Tam Metin
Fatma Hilal ERGEN KELEŞ
41- Algılanan Lojistik Hizmet Düzeyi ile Marka Sadakati Arasındaki İlişki: E-Ticaret Alanında Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Tuğrul OĞUZHAN
42- Tehdit Etme ve Gözdağı Taktiğinin Bağlılık Etkileşimine Etkisinde Araççılık İklim Algısının Aracılık Rolü
  Özet   Tam Metin
Aylin ERDOĞDU
43- Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmine Yön Veren Faktörler
  Özet   Tam Metin
Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN
44- Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Çalışma Grupları Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ümmü Gülsüm KAHRAMAN, Fatih TOPÇUOĞLU, İlker Hüseyin ÇARIKÇI
45- KOSGEB Girişimcilik Desteği Alan Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta İli Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Nazife ÖZTÜRK, Şerife Alev UYSAL, Rukiye ÇELİK
46- Hastane Üst ve Orta Düzey Yöneticilerin Çalıştıkları Kurumlarda Performans Ölçümü Konusundaki Görüşleri: Antalya İli Örneği
  Özet   Tam Metin
Ramazan DURGUT
47- Yatırımcı ile Yatırım Kuruluşu Arasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Türk Sermaye Piyasası Sistemi İçinde Çözüm Yolları
  Özet   Tam Metin
Reyhan ASLAN KILIÇ, Osman YILDIRIM
48- Stratejik Yönetimde Balanced Scorecard Uygulamalarının Önemi
  Özet   Tam Metin
Habibe GÜNGÖR, Selçuk ÇAPUK
49- Sinizme İlişkin Eleştirel Bakış
  Özet   Tam Metin
Mehmet Çağrı GÜNDOĞDU
50- Örgütlerde Güç Kavramı: “Gücün Dağılımına Etki Eden Faktörler ile Gücü Elde Etme ve Koruma Stratejileri”
  Özet   Tam Metin
Ahmet Ergülen, Halim KAZAN
51- Üniversitelerde Öğrencilerin Aldıkları Eğitimle İlgili Hizmet Kalitesi Algıları İle Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülüp Karşılaştırılması
  Özet   Tam Metin
Fatma TETİK, Adnan AKIN
52- Çalışanların İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Eğitim Ve Uygulamalarına Yönelik Farkındalıkları: Kırşehir İlinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Taylan ZEYREK, İdil IŞIK
53- Organizasyonlarda Eğitim İhtiyaç Analizi: Veri Toplama Yöntemleri Açısından Değerlendirme
  Özet   Tam Metin
İzzet GÜMÜŞ, Mehmet Sinan TAM, Burcu AYDIN
54- Sosyal Medyanın Çalışanın Psikolojik Güçlendirme Algısı Etkisi
  Özet   Tam Metin
Zafer AYKANAT, Tayfun YILDIZ
55- İşletme Yazınındaki Girişimcilik Çalışmalarının Gelişiminin Bibliyometrik Analiz ve Bilimsel Haritalama Yöntemleriyle İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Himmet KARADAL, Turgut Emre AKYAZI, Gözde SUNMAN, Kübra GÜVENÇ
56- Personel Güçlendirmenin İhbarcılığa Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal DOWNLOAD
CONTENT