Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 3

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100508 Library:100236 in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 3

Notice: Use of undefined constant gelen - assumed 'gelen' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 7

Notice: Undefined index: gelen in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 7

Notice: Use of undefined constant gelen - assumed 'gelen' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 64

Notice: Undefined index: gelen in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 64

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/gsayac/sayac.php on line 3

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/gsayac/sayac.php on line 3

Notice: Use of undefined constant sayi - assumed 'sayi' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/gsayac/sayac.php on line 7

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 141

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 141

Notice: Use of undefined constant bolum - assumed 'bolum' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 143

Notice: Use of undefined constant bolumalti - assumed 'bolumalti' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 144

Notice: Use of undefined constant bolumalti - assumed 'bolumalti' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 145

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 75

Notice: Undefined index: no in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 146

Notice: Use of undefined constant kelime - assumed 'kelime' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 169

Notice: Undefined index: kelime in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 169

Notice: Use of undefined constant Arama - assumed 'Arama' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 175

Notice: Undefined index: Arama in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 175
<br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: iceriky in <b>/home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php</b> on line <b>181</b><br /> Yazým Kurallarý Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal
TR

Notice: Undefined index: kullanici_no in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 314
ISSN: 2149-1348
Yeni Üye | Unuttum

Notice: Undefined index: no in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 4

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 14

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 14

Notice: Use of undefined constant baslik - assumed 'baslik' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 22
YAZýM KURALLARý

Notice: Use of undefined constant resim - assumed 'resim' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 36
2015 Ocak ayýnda yayýn hayatýna baþlayan Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, Rusya Federasyonu ve Türkiye merkezli Uluslar arasý Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisidir. Dergi 6 aylýk dönemlerle yýlda 6 defa sadece elektronik olarak yayýnlanmaktadýr.

Dil

Makaleler Türkiye Türkçesi, Ýngilizce  ve Türk Lehçeleri’nin yaný sýra tüm dillerde yazýlabilir.
Bununla birlikte her makalenin biri ingilizce, biri Türkçe olmak üzere iki baþlýðý ve ingilizce ve Türkçe Özet ve Anahtar kelimelerinin olmasý zorunludur. 


Makalenin Uzunluðu ve Þekil Þartlarý

Makalenin tüm bölümleri “Microsoft Word Document” formatýnda, metin ve sonuç kýsýmlarý “Times New Roman” yazý tipi ve “12 punto” büyüklüðünde olmalýdýr. Yazýlar 1 satýr aralýðý, kenar boþluklarý her bir kenardan 2,5 cm. boþluk olacak þekilde ayarlanmalýdýr. Her bir çalýþma en fazla 25 sayfa olmalýdýr. Ekler bu 25 sayfaya dâhil deðildir. Makaleler mümkün olduðunca özlü yazýlmalý ancak anlaþýlýr olmaya da dikkat edilmelidir.


Baþlýk

Baþlýk, makalenin ele aldýðý konuyu en özlü biçimde yansýtacak þekilde oluþturulmalýdýr. Kýsaltmalardan mümkün olduðunca kaçýnýlmalýdýr. Baþlýk “Times New Roman” yazý tipi, “12 punto” büyüklüðünde, koyu, ortalý ve 1 satýr aralýðýnda olmalýdýr.


Yazar/Yazarlar Bilgileri

Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi (isim, kurum, vb.) dosyada yer almamalýdýr. Ancak makale kabul edildikten sonra baþ editör tarafýndan yazara isim ve iletiþim bilgilerinin eklenmesi için gönderildiðinde þu þartlara uyulmalýdýr: Yazar/yazarlarýn adý ve soyadý açýkça belirtilecek þekilde baþlýðýn altýnda, ortalý, “Times New Roman” yazý tipi, “12 punto” büyüklüðünde, koyu ve 1 satýr aralýðýnda olmalýdýr. Yazar/yazarlarýn unvan, kurum ve iletiþim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazý tipi, “10 punto” büyüklüðünde, ve 1 satýr aralýðýnda yazýlmalýdýr.


Öz

Makalenin esasýný yansýtan Türkçe ve Ýngilizce “öz”ün yazýlmasý gerekmektedir. Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalýdýr. Türkçe öz ve Ýngilizce abstract “Times New Roman” yazý tipi, “10 punto” büyüklüðünde ve 1 satýr aralýðýnda olmalýdýr. Özler alt alta gelecek þekilde hazýrlanmalýdýr. “Öz”de çalýþmanýn amacý, yöntemi, baþlýca bulgularý ve genel sonuca yer verilmelidir. Öz, baþlýktan ve yazar/yazarlarýn isminden hemen sonra yazýlmalýdýr. Öz bölümünde mümkün olduðu müddetçe kaynak gösterilmemelidir.


Anahtar Kelimeler

Makale hangi dilde olursa olsun Türkiye Türkçesi ve Ýngilizce Öz/Abstract ile Anahtar Kelimeler/Key Words olmak zorundadýr. En az beþ adet Anahtar Kelimeler/Key Words yazýlmalýdýr.


Tablo, Þekil ve Ekler

Tablo, þekil vb. metin içerisinde veya metnin sonunda uygun görülen yere numaralandýrýlmak veya baþlýkla belirtilmek suretiyle yerleþtirilmelidir. Ekler metin sonunda numaralandýrýlmýþ olarak yer almalýdýr. Tablo, Þekil, Ekler vb. “Times New Roman” yazý tipinde yazýlýp okunaklý olmak þartý ile yazar/yazarlarýn uygun gördüðü punto’da (en fazla 12 punto) yazýlabilir.


Atýf ve Kaynak Gösterimi

Atýf ve Kaynak gösterimi APA yazým kýstaslarýna uygun olarak hazýrlanmalýdýr.

Metin içinde atýfta bulunulan her kaynak kaynakçada yer almalý veya kaynakçadaki her esere metin içinde atýf yapýlmýþ olunmalýdýr. Kaynakçada “yayýnda” þeklinde bir çalýþmaya yer verilmesi durumunda bundan atýf yapýlan çalýþmanýn yayýnlanmak için kabul edildiði anlaþýlmalýdýr.

Metin içinde kaynak gösterilirken yazarýn soyadý, yayýn yýlý, : ,  sayfa nosu parantez içinde yazýlarak alýntý cümlesinin sonunda yer almalýdýr. Örnek: (Sümer, 1912: 47)

Kaynak birden çok yazar içeriyorsa yalnýzca ilk yazarýn soyadý kullanýlmalý ve sonuna “ve diðerleri” deyiþi konulmalýdýr. Ancak bu gösterim tarzý, tüm kaynaklarýn listelendiði kaynakçada kesinlikle kullanýlmamalý, açýkça yazýlmalýdýr. Örnek: (Sümer ve diðerleri, 1912: 47)

Derleme çalýþmalarýnda kaynak kiþi ile görüþmeler metin içerisinde görüþmenin bittiði yere parantez içerisinde kaynak kiþinin adý soyadý, kiþisel görüþme, tarih yazýlmalýdýr. Örnek: (Kutluk Sümer, Kiþisel Görüþme, 01.01.1912)

Ýnternet kaynaklarýnda metin içerisinde alýntýnýn bittiði yere parantez içerisinde alýntýnýn yapýldýðý adres ve eriþim tarihi yazýlmalýdýr. Örnek: (http://socialsciences.eurasianacademy.org/yazim-kurallari , 01.01.2015)

Kaynakçada, yazarlar baþta soyadý açýkça yazýlarak adlarýnýn ilk harfleri kullanýlarak belirtilmelidir.

Kaynakça, yazarlarýn soyadýna göre alfabetik olarak, eðer ayný yazardan birkaç eser varsa yazar için kronolojik olarak hazýrlanmalýdýr.

Bir yazarýn ayný yýl içinde yayýnlanmýþ birden çok eserine kaynakçada ve metin içerisinde yer verilirken eserin yayým yýlýnýn yanýnda bir harf eklenmesi gerekir.

Kaynakçada kaynak kiþi ile görüþmeler ayrý bir baþlýkla ayrýlmalý (Sözlü Kaynaklar), kaynak kiþi adý soyadý, doðum tarihi, doðum yeri, mesleði gibi kaynak kiþiye ait bilgiler yer almalýdýr.

Kaynakçada internet kullanýmlý kaynaklar ayrý bir baþlýk ile ayrýlmalý (Ýnternet Kaynaklarý), alýntýnýn yapýldýðý adres yazýlmalýdýr.
�ÇER�K

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 562

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 562

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Yönetim Kurulu
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Dergi Hakkýnda
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Yayýn Ýlkeleri
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Yazým Kurallarý
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Sýk Sorulan Sorular
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Uluslararasý Editörler
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Alan Editörleri
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Hakem Kurulu
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Ýmtiyaz Sahibi
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Tarandýðýmýz Ýndexler
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Tarandýðýmýz Kütüphaneler
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Diðer Dergilerimiz
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Örnek Makale
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Jel Kodlarý
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Hakem ve Editör Müracaat Formu
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Makale Nasýl Yüklenir?
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Makale Deðerlendirme Ücreti
HABER VE DUYURULAR

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 666

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 666

Notice: Use of undefined constant tur - assumed 'tur' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 673

Notice: Use of undefined constant kategori - assumed 'kategori' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 674

Notice: Use of undefined constant baslik - assumed 'baslik' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 679
Abstract & Indexes


Notice: Use of undefined constant ozet - assumed 'ozet' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 680

REPEC, IDEAS, ECONPAPERS, BIBLIO, ELDRICH, CITEC, SOCIONET. Open Access Journals, Aniji, Asos, Akademik Dizin, Türk Egitim Indeksi, Isam, Akademik Tarih, Google Akademik, Research Bible, Ebook Engine, Ideal Kültür, acedemickeys, Research Academic Books and Journals, sindexs �STAT�ST�K
Bugünki Ziyaret
: 743
Toplam Ziyaret
: 1662380