Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 3

Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100508 Library:100236 in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 3

Notice: Use of undefined constant gelen - assumed 'gelen' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 7

Notice: Undefined index: gelen in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 7

Notice: Use of undefined constant gelen - assumed 'gelen' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 64

Notice: Undefined index: gelen in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/login.php on line 64

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/gsayac/sayac.php on line 3

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/gsayac/sayac.php on line 3

Notice: Use of undefined constant sayi - assumed 'sayi' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/gsayac/sayac.php on line 7

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 141

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 141

Notice: Use of undefined constant bolum - assumed 'bolum' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 143

Notice: Use of undefined constant bolumalti - assumed 'bolumalti' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 144

Notice: Use of undefined constant bolumalti - assumed 'bolumalti' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 145

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 75

Notice: Undefined index: no in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 146

Notice: Use of undefined constant kelime - assumed 'kelime' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 169

Notice: Undefined index: kelime in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 169

Notice: Use of undefined constant Arama - assumed 'Arama' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 175

Notice: Undefined index: Arama in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 175
<br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: iceriky in <b>/home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php</b> on line <b>181</b><br /> Dergi Hakkýnda Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal
TR

Notice: Undefined index: kullanici_no in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 314
ISSN: 2149-1348
Yeni Üye | Unuttum

Notice: Undefined index: no in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 4

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 14

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 14

Notice: Use of undefined constant baslik - assumed 'baslik' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 22
DERG� HAKKýNDA

Notice: Use of undefined constant resim - assumed 'resim' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/dergiicerik.php on line 36

Çok kýymetli akademisyen meslektaþlarýmýz. “Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler” dergisi bugün internet ortamýnda yayýmlanan, uluslararasý, hakemli bir “Sosyal Bilimler” dergisidir.

Uluslararasý Hakemli ve Alan indeksli Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergimiz 2015 yýlýnda yayýn hayatýna girmiþtir. Dergimizde sosyal bilimler alanýnda hazýrlanan özgün, derleme ve araþtýrma konulu çalýþmalara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararasý hakemli ve akademik bir dergidir. Sosyal bilimler ve disiplinlerine ait olan çalýþmalar kabul edilmektedir. 

Dergimizin yazý dili öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diðer dillerde yazýlmýþ makaleler de yayýma kabul edilmektedir. Bilim evrenseldir. Yapýlan her türlü bilimsel çalýþmaya bilimsel etik çerçevesinde destek ve katký saðlamak amacýyla oluþturduðumuz bu yapý içerisinde kendisini görmek isteyen, bende bu çatýnýn altýnda bulunmak istiyorum ve deðer katmak istiyorum diyen baþta yazar ve yazarlara, hakem, bilim ve danýþma kurulu üyelerine kapýmýz ve gönlümüz açýktýr. Birçok alanda faaliyet gösteren yayýn organý içerisinde yerimizi almak, bilim ve akademi dünyasýna bir takým deðerler katmak arzusunda olduðumuzu belirtmek isteriz. Hedef ve amacýmýz en nitelikli, kaliteli ve bilime hizmet eden çalýþmalarýn okuyucu ve araþtýrmacýlara ulaþtýrýlmasýdýr. Ayný zamanda Sosyal Bilimler alanýnda yapýlan akademik araþtýrmalarý, incelemeleri ve çalýþmalarý dergimiz çatýsý altýnda bir araya getirmektir. Dergimiz Sosyal Bilimler alanýna giren her konudaki özgün ve bilimsel yazýlara kapýlarýný açýk tutulmaktadýr. 

Dergimizde hiç kimseye farklý bir avantaj saðlanmamaktadýr. Yýlda altý sayý olarak çýkardýðýmýz dergimiz Ocak, Mart, Mayýs, Temmuz, Eylül, Kasým aylarýna denk gelecek þekilde yayýn çýkarmaktadýr. Dergimize gönderilen çalýþmalar öncelikli olarak editör kurulundan geçmekte ve onay alan çalýþmalar ilgili alan hakemlerine gönderilmektedir. Her bir çalýþma iki alan hakemi tarafýndan deðerlendirilmekte ve onay alan çalýþmalar yayýna alýnmaktadýr. Bir çalýþmanýn sadece iki kez düzeltmesi istenmektedir. Ýki düzeltme de talep edilen eksiklikler giderilmediyse çalýþma otomatik olarak ret edilmektedir. Dergimizin iþleyiþi ve yapýlan her türlü iþlem sistem üzerinden takip edilmektedir. Tamamen internet ve web tabanlý çalýþan sistemde her türlü kayýt derginin internet tabanýnda kayýtlý tutulmaktadýr. Ýlgili sayýda ayný yazarýn sadece bir çalýþmasýna yer verilmektedir. Ayný yazara ait birden fazla çalýþma gelecek sayýlarda yayýnlanmak üzere sýraya alýnmaktadýr. Fakat farklý çalýþma ve çoklu yazar durumunda dergimiz yayýn kurulunun onayý ile yayýna alýnabilmektedir. Bu durum sadece dergimize ait iþletilir hiçbir hak ve hukuki bir yaptýrým dergimize uygulanamaz. 

Dergimiz de 2015 yýlý Ocak sayýsý itibariyle APA 5 sistemi uygulanmaktadýr. Dil ve araþtýrma konusuna önem verilmektedir. Hiçbir þekilde direkt alýntý yapýlmasýna izin verilmez. Ýnternet kullanýmýnda ve internetten yapýlan alýntýlarda mutlaka alýntý yapýlan internet adresinin linki kullanýlmalý ve alýntýnýn yapýldýðý tarih belirtilmelidir. Ayrýca etik kurul onayý gerektiren çalýþmalarda ve araþtýrmalarda mutlaka kurulun verdiði kabul onayý tarafýmýza iletilmelidir. Hakem sürecini olumlu tamamlasa bile etik raporunun onaylý hali dergimize ulaþmadýkça çalýþma yayýna alýnmaz. Bu konuda hiçbir yazar ve araþtýrmacý dergi üzerinde bir hak iddiasýnda bulunamaz. 

Dergimizde yayýn telif hakký sözleþmesi kullanýlmamaktadýr. Yine de yayýn kurulu ve editörler kurulu gerekli gördüðü durumda yazar ya da yazarlardan bu telif hakký devir sözleþmesi istenebilir. 

Dergimize gönderilen yayýnlar daha önce bir baþka dergiye gönderilmemiþ olmalý, ret ya da ayný anda farklý dergilerde deðerlendirmede bulunmamalýdýr. Ayrýca hiçbir koþul ve þarta baðlý olmaksýzýn dergimiz gelen çalýþmalarý hakem sürecine almadan ret etme hakkýna tek taraflý olarak sahiptir. Bu durumda yazar ya da yazarlar bir hak iddiasýnda bulunamazlar. 

Dergimizde deðerlendirilen yayýnlarýn hangi hakem veya hakemler tarafýndan deðerlendirildiði konusunda yazar ya da yazarlar bilgi sahibi olamaz. Bu durum sadece dergi editörlerine aittir. Dergimiz tamamen internet ortamlý ve web tabanlýðý olduðu için yazarlar kendi üyelik panelinden iþleyiþe dair bilgileri takip edebilirler. Yine çalýþmalarýna iliþkin bilgileri mail yolu ile de edinebilirler. 

Dergimizde deðerlendirme sürecine alanýn çalýþmalar dergi yönetiminin izni olmaksýzýn geri çekilemez bu yönde bir hak iddiasýnda bulunulamaz. Her koþulda ve hukuki durumda dergimizdeki kayýtlar dikkate alýnýr ve yazar ya da yazarlarýn lehine ya da aleyhine kullanýlýr. Oluþabilecek intihal ve hukuksal sorunlarda dergimiz hukukçularý “Avukatlarý” dergimizin ve diðer kiþilerin haklarýný korumak adýna her türlü iþlem hakkýna tek taraflý olarak sahip bulunmaktadýr. 

Gelen yayýnlarýn deðerlendirme süreci iki aydýr. Fakat deðerlendirmede oluþabilecek sorunlar nedeni ile bu durum uzayabilmektedir. Hakem deðerlendirme sürecinde yaþanabilecek ya da yaþanan sorunlarda dergimiz bilim kurulu devreye girmekte ve gerekli deðerlendirmeyi yaparak yayýn hakkýnda karar vermektedir. Bilim kurulunun aldýðý kararlar kesin kararlar olup dergi yönetimi de bu kararlara harfiyen uymaktadýr. Bu kararlar üzerinde hiçbir deðerlendirme yapýlamaz. Kabul edilen ve hakem deðerlendirme sürecini tamamlayan yayýnlar ileri sayýlarda yayýnlanmak üzere sýraya alýnabilir. Bu durumda yazar ya da yazarlara yazýlý belge verilir. Bu belgelerdeki bilgiler yazar ya da yazarlar tarafýndan kabul edilmek zorundadýr. Yayýnýn hangi sayýda yayýnlanacaðýna ancak dergi yayýn kurulu karar verir. Bu konuda hiçbir yazar bir hak iddiasýnda bulunamaz. Dergimize yaptýrým uygulayamaz. 

Dergimizde yayýnlanan çalýþmalar dergimiz referans gösterilerek kullanýlabilir. Referans gösterilmeden kullanýlan yazýlar hakkýnda ilgili kullanýcýya yönelik hukuki yaptýrým uygulanýr. Bu konuda tüm sorumluluk kullanýcýya aittir. 

Bilimsel içerik içermeyen ve bilime yenilik kazandýrmayan hiçbir çalýþma dergimizde kabul görmemektedir. Bu tip çalýþmalara dergimizde yer verilmemektedir. 

Dergimiz sosyal bilimler alanýndan yayýn kabul etmektedir. Sosyal ve beþeri bilimler alanýna giren her türlü çalýþma dergimizde deðerlendirilmektedir. Derginin alaný dýþýnda kalan çalýþmalar kabul edilmez edilmiþ olsa da yayýnlanmaz.

�ÇER�K

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 562

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 562

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Yönetim Kurulu
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Dergi Hakkýnda
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Yayýn Ýlkeleri
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Yazým Kurallarý
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Sýk Sorulan Sorular
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Uluslararasý Editörler
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Alan Editörleri
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Hakem Kurulu
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Ýmtiyaz Sahibi
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Tarandýðýmýz Ýndexler
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Tarandýðýmýz Kütüphaneler
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581
Diðer Dergilerimiz
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Örnek Makale
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Jel Kodlarý
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Hakem ve Editör Müracaat Formu
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Makale Nasýl Yüklenir?
Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 567

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 569

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 581

Notice: Use of undefined constant link - assumed 'link' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 583
Makale Deðerlendirme Ücreti
HABER VE DUYURULAR

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 666

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 666

Notice: Use of undefined constant tur - assumed 'tur' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 673

Notice: Use of undefined constant kategori - assumed 'kategori' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 674

Notice: Use of undefined constant baslik - assumed 'baslik' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 679
Abstract & Indexes


Notice: Use of undefined constant ozet - assumed 'ozet' in /home/u952368907/domains/eurasianacademy.org/public_html/SubDomains/socialsciences/index.php on line 680

REPEC, IDEAS, ECONPAPERS, BIBLIO, ELDRICH, CITEC, SOCIONET. Open Access Journals, Aniji, Asos, Akademik Dizin, Türk Egitim Indeksi, Isam, Akademik Tarih, Google Akademik, Research Bible, Ebook Engine, Ideal Kültür, acedemickeys, Research Academic Books and Journals, sindexs �STAT�ST�K
Bugünki Ziyaret
: 803
Toplam Ziyaret
: 1662440