TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl: 2016  Sayı: VOL1S1
Derya ÖZTÜRK, Züleyha YILMAZ
1- İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Eko-Verimliliğin Rolü
  Özet   Tam Metin
Cem Harun MEYDAN, Memduh BEGENİRBAŞ, Muharrem TUNA
2- Bireyin Benlik Kurgusunun Öz Liderlik Davranışına Etkisi
  Özet   Tam Metin
Ceyda YERDELEN KAYGIN, Tuncer YILMAZ, Erdoğan KAYGIN
3- A Study on Determining the Relationship Between Innovations And Financial Performance
  Özet   Tam Metin
Ergun DEMİREL, Dinçer BAYER
4- A Study on Determining the Relationship Between Innovations And Financial Performance
  Özet   Tam Metin
Ayşegül ÇARKCI, Göksel ATAMAN
5- Temsil Kuramı Bakış Açısıyla Yönetim Kurulu Yapısının Finansal Performans Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Mustafa YURTTADUR, Ekrem SÜZEN, Cebrail YAKIŞIR, Enver KALDIRIM
6- Algılanan Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkide Örgütsel Bağlılığın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Hale Eda AKDURU, Fatih SEMERCİÖZ
7- İşletmelerde Etik Liderlik -Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisi: Uşak İlinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Zehra Nuray NİŞANCI, Nezih Metin ÖZMUTAF
8- An Assessment of High Level Managers’ Experience Spans in Terms of Basic Sectors and Demographics: The Case of USA
  Özet   Tam Metin
Kağan SUSUZ
9- İhracat Aracılık Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
  Özet   Tam Metin
Oya Aytemiz SEYMEN, Taşkın KILIÇ, Oğuzhan KİNTER
10- Örgütsel Körlüğün (Örgüt Miyopisi ) Ayrıntılı Kavramsal Analizi ve Ölçümü: Geliştirilen Bir Ölçek Yardımıyla Değerlendirme
  Özet   Tam Metin
Oğuzhan KİNTER, Oya Aytemiz SEYMEN
11- Örtük Liderlik Kuramı Çerçevesinde Güç Mesafesi ile Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ
12- Sanal Girişim İle Gerçek Kazanıma Yöneliş: Avapreneurship
  Özet   Tam Metin
Yunus BIYIK, Tuğçe ŞİMŞEK, Alptekin SÖKMEN
13- Etik İklimin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü: Bir Holdingin Yöneticilerine Yönelik Araştırma
  Özet   Tam Metin
Kadir KOCKIRAN, Pınar YILDIRIM
14- Are We What We Consume?
  Özet   Tam Metin
Hazal K. ALAY, F. Gülruh GÜRBÜZ
15- Örgüt İklimi ve İşyerinde Psikolojik Yıldırma Davranışları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Şerife Alev UYAL, Rukiye ÇELİK
16- Yöneticilerde Hubristik Davranışlara Dair Nitel Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Adnan AKIN, Mahmut ŞAYLIKAY, Mesut BIYAN, İbrahim BOZACI
17- İslam Çalışma Ahlakının Yabancılaşmaya Etkisi
  Özet   Tam Metin
Murat YOLSAL, Ahu Tuğba KARABULUT
18- Kaynakların Özelliklerinin ve Türlerinin Stratejik İşbirliği Türleri Üzerindeki Etkileri
  Özet   Tam Metin
Pınar GÖKTAŞ, Esra ÇETİNCELİ
19- Akademik Personelin Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Araştırma: Isparta Meslek Yüksekokulu Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Lutfiye ÖZDEMİR, R. Vedat SÖNMEZ
20- Örgüt Kültürünün İnovasyon Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ekrem SÜZEN, Işık AKIN
21- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Kurumlara Olan Katkıları Üzerine Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Tamer BOLAT, Yahya KATI
22- İşgörenlerin Politik Becerileri ve Kariyer Başarısı İlişkisi: Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Etkisi
  Özet   Tam Metin
Tahsin AKÇAKANAT , Ömer Lütfi ANTALYALI
23- Öğrencilerin Başarı İçin Akademik Motivasyona ve Akademik Kaygıya İhtiyaçları Var Mı?
  Özet   Tam Metin
Mehtap ARACI
24- Çalışan Yokluğunun Yönetimi: Nedenleri ve Yokluk Sorunlarına Çözüm Önerileri
  Özet   Tam Metin
Füsun İSTANBULLU DİNÇER, Orhan AKOVA, Suna MUĞAN ERTUĞRAL
25- Türkiye’de Turizm Sektöründe Kadın İstihdamı: İmkanlar ve Engeller
  Özet   Tam Metin
F.Şule KAYA
26- Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Öz Yeterlilik Düzeyleri İle Toplumsal Cinsiyet Algısı İlişkisinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Himmet KARADAL, Ahmet Tuncay ERDEM
27- Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Güven Algılarının Analizi: Selçuk Üniversitesi Örneği
  Özet   Tam Metin
Harun YILDIZ
28- Pozitif Bir Çalışan Tutumu Olan Psikolojik Sahipliğin Cinsiyete Göre İncelenmesi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ercan ERGÜN, Muhsin Kürşat ÖRDEK
29- Mobbingin Örgütsel Adalet Algısına Etkisi
  Özet   Tam Metin
F. Oben ÜRÜ SANI, R. Ayşen WOLFF, Bülent DEMİR
30- Çevresel Determinizmin Stratejik Karar Alma Sürecindeki Rolü
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK