TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2016 Say: 9 Alan: Tarih

Camila Hasanova
Mil-Qarabag bolgesinin ilk tunc dovru senetkarligi
 
E.ə. IV minilliyin sonu III minilliyin ortalarna qədər Azərbaycan ərazisində erkən tunc dvr mvcud olmudur. Arxeoloji abidələrdə bu dvr Kr-Araz mədəniyyəti adlandrrlar. Bu dvrdə insanlar iqtisadiyyat n yararl olan yerlərdə yaamaa stnlk verirdilər. Artq e.ə. III minillikdən balayaraq toxa əkiniliyi x əkiniliyi ilə əvəz edilməyə baland. Bu dvrdə ba verən iqtisadi dəyiiliklər ictimai-siyasi hadisələr, mədəni proseslər arxeoloji abidələrdə və bu abidələrdən əldə olunan maddi-mədəniyyət nmunələrində daha aydn əkildə izlənir. Mil-Qaraban ilk tunc dvr əhalisinin həyat və məiətində inkiaf etməkdə olan sənətkarlq sahələridə nəmli yer tutmudur. Buraya dulusuluq, bəsit metallurgiya və metal iləmə, da iləmə, smk iləmə, bəsit toxuculuq, dəri alamas sahələr aid olmudur.

Anahtar Kelimeler: Mil-Qarabag, senetkarliq, keramika, toxuculuq, metallurgiya


The Early Bronze Age art in Mil-Karabakh
 
From IV millennium BC till the middle of III millennium BC Early Bronze Age existed territory of ancient Azerbaijan. This period was called the Kur-Araz archeological culture according to archeology monuments. The people preferred to live in the areas that were fitted economy during this period. Starting from III millennium BC hoe agriculture was replaced by the wooden plough agriculture. The economic changes, social and political events, cultural processes that took place in this period followed by the archeology monuments and which had gotten from the monuments. Developing mastery fields took an important part in the daily round of people in an early bronze age of Mil-Karabakh. Basic metallurgy, metal working, stone working, pottery are included on this field.

Keywords: Mil-Karabakh, art, ceramic, weaving, metallurgy


Detay

�ÇER�K