TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2022 Say: 41 Alan: Psikoloji

Zehra ALPARSLAN
BLSEL DUYGU DZENLEME LE ETM STRES ARASINDAK LK
 
Bu aratrmada niversite rencilerinde bilisel duygu dzenleme stratejilerinin eitim stresi zerindeki etkisinin incelenmesi amalanmtr. Bunun yannda duygu dzenleme stratejileri ve eitim stresinin demografik zelliklere gre farkllap farkllamad da incelenmitir. Aratrma kapsamnda veri toplamak maksadyla hazrlanan anket formu internet zerinden paylalmtr. Ankete cevap veren toplam 116 renciden elde edilen veriler ile t-testi, ANOVA testi ve regresyon analizleri yaplmtr. Fark analizleri sonucunda bilisel duygu dzenleme stratejilerinin cinsiyete gre farkllk gstermedii, bunun yannda eitim stresinin eitim seviyesine gre farkllk gsterdii bulunmutur. Regresyon analizleri sonucunda bilisel duygu dzenleme stratejilerin i yk stresi, z-beklenti stresi ve umutsuzluk stresi zerinde anlaml etkilerinin olduu tespit edilmitir.

Anahtar Kelimeler: Bilisel Duygu Dzenleme, Eitim Stresi


THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE EMOTION REGULATION AND EDUCATIONAL STRESS
 
In this study, it was aimed to examine the effect of cognitive emotion regulation strategies on educational stress in university students. In addition, it was also examined whether emotion regulation strategies and educational stress differ according to demographic characteristics. The questionnaire form prepared to collect data within the scope of the research was shared on the internet. T-test, ANOVA test and regression analysis were performed with the data obtained from 116 students who answered the questionnaire. As a result of the difference analysis, it was found that cognitive emotion regulation strategies do not differ according to gender, besides, educational stress differs according to education level. As a result of the regression analysis, it was found that cognitive emotion regulation strategies have significant effects on workload stress, self-expectation stress, and hopelessness stress.

Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Educational Stress


Detay

�ÇER�K