TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 36 Alan: Mzik

Ayben Ersoy ALTI, Tln MALKO
MZK RETMEN ADAYLARININ OKLU ZEKA ALANLARININ FARKLI DEKENLERE GRE DEERLENDRLMES
 
Bu aratrmann amac, Marmara niversitesi Gzel Sanatlar Eitimi Blm Mzik Eitimi Anabilim Dal nda renim gren 1. ve 2. snf rencilerinin, sahip olduklar oklu zek alanlarn demografik deikenler asndan ortaya koymaktr. Aratrmaya mzik retmeni adaylarndan 74 renci katlmtr. oklu zeka alanlarna ilikin verilerin elde edilmesinde Oral (2001) tarafndan ngilizceden Trkeye uyarlanan oklu Zeka Envanteri kullanlmtr. rencilerin demografik deikenlerine ilikin bilgilerin elde edilebilmesi iin ise aratrmac tarafndan gelitirilen Kiisel Bilgi Formu kullanlmtr. Aratrmada elde edilen verilerin zmlenmesinde SPSS paket programndan yararlanlmtr. Verilerin normal dalp dalmadn belirlemek amacyla betimsel istatistik tekniklerinden (mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma) yararlanlm, elde edilen sonular dorultusunda normal dalm gsterdiine karar verilen verilerin analizinde parametrik testler kullanlmtr. rencilerin oklu zeka alanlarnda; cinsiyet, snf dzeyi ve mezun olduu lise trne gre anlaml fark olup olmadn belirlemek amacyla bamsz (ilikisiz) gruplar t-testi, annelerin eitim durumu ve babalarn eitim durumuna gre anlaml fark olup olmadn belirlemek amacyla ise tek ynl varyans analizi (ANOVA) kullanlmtr. Yaplm olan testler sonunda Marmara niversitesi Gzel Sanatlar Eitimi Blm Mzik Eitimi Anabilim Dal 1. ve 2. snflarda okuyan rencilerin sahip olduklar oklu zeka alanlarnn cinsiyet, snf dzeyi, mezun olduu lise, anne eitim durumu ve baba eitim durumu deikenlerine gre 0.05 dzeyinde anlaml bir farkllk gstermedii tespit edilmitir. Bulgulara ilikin neriler sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: oklu Zeka Kuram, Zeka, Mzikal Zeka, Mzik Eitimi


PRESERVICE MUSIC TEACHERS MULTIPLE INTELLIGENCE FIELDS ASSESSMENT ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
 
This research aims to reveal the multiple intelligence fields according to demographic variables of the 1st and 2nd year students studying at Marmara University Fine Arts Educations Department of Music Education. 74 preservice music teachers participated in the research. The "Multiple Intelligence Inventory", adapted from English to Turkish by Oral (2001), was used to obtain data on multiple intelligence fields. In order to obtain information about the demographic variables of the students, the "Personal Information Form" developed by the researcher was used. SPSS package program was used to analyze the data obtained in the research. In order to determine whether the data are normally distributed, descriptive statistics techniques (mode, median, arithmetic mean, standard deviation) were used, and parametric tests were utilized in the analysis of the data that were determined to have a normal distribution in line with the results obtained. In the multiple intelligence fields of the students; Independent (unrelated) groups t-test was used to determine whether there was a significant difference according to gender, grade level and the type of high school they had graduated from, and one-way analysis of variance (ANOVA) was used to determine whether there was a significant difference according to the education level of the mothers and the education level of the fathers. At the end of the tests, it was found that there wasnt a significant difference of 0.05 level in the multiple intelligence fields of the students studying in the 1st and 2nd year of Marmara University Fine Arts Educations Department of Music Education according to the variables of gender, class level, high school from which they had graduated from, mother's education level and father's education level. found. Suggestions regarding the findings are presented.

Keywords: Multiple Intelligence Theory, Intelligence, Musical Intelligence, Music Education


Detay

�ÇER�K