TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences JournalYl:2021 Say: 36 Alan: letme

Erturul KSE, M. ar PEHLVANOLU
ULUSAL YAZINDA KARAR VERME TARZLARI ZERNE BR LTERATR TARAMASI
 
Karar verme, iki veya daha fazla alternatif arasndan seim yapma sreci olarak tanmlanabilir. Karar verme tarz ise, karar verme durumuyla karlaan bireyin benzer karar verme koullarnda benzer tutum ve davranlar sergilemesini ifade eder. Bu aratrmann amac, Trkiyede 2005-2019 yllar arasnda karar verme tarzlar konusunda yazlan lisansst tezler ile ulusal ve yurtiinde yayn yapan uluslararas dergilerde yaynlanan makaleleri incelemek ve bu konuya ilginin artp artmadn belirlemektir. Aratrmann kapsamn YKtez, Dergipark, ULAKBM, EBSCOHost ve Google Scholar veri tabanlar oluturmaktadr. Tarama yaplan dnemde karar verme tarzlar ile ilikili 20 doktora tezi, 44 yksek lisans tezi ve 78 makalenin yazld belirlenmitir. ncelenen makale ve tezlere tablolarda yer verilmi, ayrca da, grafiksel gsterim yaplmtr. Yaplan deerlendirmede karar verme tarzlarna ynelik almalarn arlkl olarak eitim bilimleri, spor bilimleri ve iletme alanlarnda younlat ve yayn saysnn son ylda dier yllara gre art gsterdii sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Karar Verme, Karar Verme Tarz, Ulusal Yazn, Literatr Taramas


A LITERATURE REVIEW ON DECISION-MAKING STYLES IN NATIONAL LITERATURE
 
Decision-making can be defined as the process of choosing between two or more alternatives. Decision-making style refers to the individual's similar attitudes and behaviors in similar decision-making conditions. The purpose of this research is to examine the graduate theses and academic articles published in the national and international literature on decision-making styles in Turkey between 2005 and 2019 and to determine whether there is increasing interest in this topic. The research scope consists of YKtez, Dergipark, ULAKBM, EBSCOHost and Google Scholar databases. In the study, 20 Ph. D. theses, 44 postgraduate degree theses, and 78 academic articles were examined. The research findings were graphically displayed and presented in the tables. As a result, it was concluded that the studies on decision-making styles in the last fifteen years were mainly focused on educational sciences, sport, and management; and the interest on the subject has increased in the last three years.

Keywords: Decision-Making, Decision-Making Style, National Literature, Literature Review


Detay

�ÇER�K