TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2021  Sayı: 35  Alan: Çalışma Ekonomisi

Gülcan BATUR TAŞKIN, Haluk ŞENGÜN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MERHAMET YORGUNLUĞUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞIYLA İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Sağlık çalışanlarının sürekli empati yaparak bakım vermesi, tedavi yapması ve buna uzun süre devam etmesi bir süre sonra çalışanlarda merhamet yorgunluğuna neden olmaktadır. Merhamet yorgunluğu yaşayan çalışanlar zamanla tükenmişlik hissi yaşayabilir, moral ve motivasyonları düşüp heyecanlarını kaybedebilir sonuçta örgüte olan bağlılıklarını kaybedebilirler. Bu çalışmada kimsesiz, yaşlı ve engelli olan dezavantajlı bireylere her türlü bakım hizmeti veren sağlık çalışanlarındaki merhamet yorgunluğunun örgütsel vatandaşlık davranışına olan etkisi ile, merhamet yorgunluğu alt boyutları olan; sevecenlik, umursamazlık, paylaşımların bilincinde olma, bağlantısızlık, bilinçli farkındalık ve ilişki kesme ile örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları olan; yardımseverlik, nezaket, centilmenlik, vicdanlılık ve sivil erdemin birbirleri ile olan ilişkisi incelenmek istenmiştir. Amacı; alt boyutlarıyla merhamet yorgunluğunun örgütsel vatandaşlığa olan etkisini incelemek, bunlarla ilgili tespitleri yapmak ve gereken önlemleri almaktır. Çalışmamızın sonucunda merhamet yorgunluğunun örgütsel vatandaşlık üzerinde olumlu etki ettiği sonucu çıkmıştır. Ayrıca merhametliğin alt boyutlarından umursamazlık, bağlantısızlık ve ilişki kesme algılarının örgütsel vatandaşlık üzerine olumsuz etki ettiği; ancak sevecenlik, paylaşımların bilincinde olma, bilinçli farkındalık gibi algıların örgütsel vatandaşlık üzerine daha fazla olumlu etki ettiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Merhamet Yorgunluğu, Örgütsel Vatandaşlık, Regresyon Analizi


A RESEARCH ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMPASSION FATIGUE OF THE HEALTHCARE EMPLOYEES AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
 
Healthcare professionals' empathetic care, treatment and continuing to do so for a long time causes compassion fatigue in employees after a while. Employees who experience compassion fatigue may experience a feeling of burnout, lose their morale and motivation and lose their excitement as a result, they may lose their commitment to the organization. In this study, it was aimed to investigate the effect of compassion fatigue on organizational citizenship behavior in healthcare workers who provide all kinds of care services to orphans, elderly and disadvantaged individuals. Purpose; If compassion fatigue negatively affects organizational citizenship, it is to make the determinations and take the necessary measures. As a result of our study, it was concluded that compassion fatigue has a positive effect on organizational citizenship.

Keywords: Compassion Fatigue, Organizational Citizenship, Regression Analysis


Detay

İÇERİK