TR
Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal Yıl:2021  Sayı: 35  Alan: Çalışma Ekonomisi

Esin KARAKUŞ, Haluk ŞENGÜN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
 
Günümüzde sağlık hizmeti veren kurumlar birçok farklı meslek ve statüdeki bireyin çalıştığı karmaşık yapıdaki organizasyonlardır. Bu kurumlarda sunulan hizmetin doğrudan insan hayatı ile ilişkili olması, bu karmaşık organizasyonların yönetimini ve çalışanlarının örgüte olan güven ve bağlılığını daha da önemli kılmaktadır. Güven kavramı günlük hayatta olduğu gibi kurumsal alanda da büyük önem taşıyan bir kavram şeklinde bilinmektedir. Kurumlarda başarılı ve verimli bir çalışmanın temel anahtarı; çalışanların arasındaki yüksek seviyede güvene, sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır. Güven ortamı çalışanların iş motivasyonunu ve iş performanslarını, astların yöneticilerine ve örgütlerine güvenini, yöneticilerin de etkinliğini ve performansını arttırmaktadır. Örgütsel Bağlılık; örgüte duyulan sadakat, özveride bulunma, kendini adama ve katılma, bir çalışanın örgütün misyonuna karşı sahip olduğu sorumluluk duygusu gibi kavram ve tanımlar ile ifade edilmektedir. Kurumlarda örgütsel bağlılığın yüksek olması etkinliği, verimliliği ve sürekliliği beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, 125 yıldır Okmeydanı’nda yer alan kampüsünde sağlık ve bakım hizmeti sunmakta olan Darülaceze Başkanlığı’nda çalışan sağlık personellerinin, örgütsel güven algılarının örgütsel bağlılığa etkisini araştırmaktır. Çalışmanın örneklemi Darülaceze Başkanlığı’nda çalışan doktor, hemşire, teknik personel, sosyal hizmet görevlileri ve hasta bakıcılardan 147 sağlık çalışanından oluşmaktadır. Bulgular doğrultusunda, örgütsel güven algısı 1 br. arttığında örgütsel bağlılık algısı 0.358 br. artış gösterecektir. Örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticiye, kuruma ve iş arkadaşlarına güvenin, örgütsel bağlılık ve alt boyutları üzerinde pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Regresyon Analizi


THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN HEALTH WORKERS
 
Nowadays, healthcare institutions are complex organizations in which individuals from many different professions and statuses work. The fact that the service provided in these institutions is directly related to human life makes the management of these complex organizations and the trust and commitment of their employees to the organization even more important. The concept of trust is known as a concept that is of great importance in the corporate field as well as in daily life. The key to successful and productive work in institutions depends on a high level of trust, love, respect and tolerance among employees. The atmosphere of trust increases the employees 'job motivation and job performance, subordinates' trust in their managers and organizations and the efficiency and performance of managers. Organizational Commitment is defined with concepts such as loyalty to the organization, self-sacrifice, commitment and participation. The high level of organizational commitment in institutions brings along efficiency, productivity and continuity. The aim of this study is to investigate the effects of organizational trust perceptions on organizational commitment of healthcare personnel working in Darülaceze Presidency, which has been providing health and care services in its campus located in Okmeydanı for 125 years. The sample of the study consists of 147 healthcare workers from doctors, nurses, technical staff, social workers and caregivers working in the Darülaceze Presidency. In line with the findings, organizational trust perception 1 unit when the perception of organizational commitment increases 0.358 unit will increase. It has been determined that the sub-dimensions of organizational trust, trust in the manager, the institution and colleagues has a positive and significant relationship on organizational commitment and its sub-dimensions.

Keywords: Organizational trust, Organizational commitment, Regression Analysis


Detay

İÇERİK